Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2019, 38254Ruimtelijke plannenVaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied 2014, 7e wijziging Hogeweg 10 en 19’

Logo Kampen

Het college van burgemeester en wethouders van Kampen heeft het wijzigingsplan ‘Buitengebied 2014, 7e wijziging Hogeweg 10 en 19’ ongewijzigd vastgesteld.

Wijzigingsplan

Met dit wijzigingsplan wordt functieaanduiding ‘relatie’ tussen de percelen Hogeweg 10 en 19 verwijderd. Hierdoor wordt het mogelijk om op beide percelen een afzonderlijk agrarisch bedrijf te vestigen. Het voornemen voldoet aan de gestelde afwegingskaders.

Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 10 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019 tijdens openingstijden ter inzage in het stadhuis. Het plan is ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0166.00991268-VB01.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

  • 1.

    belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan naar voren hebben gebracht bij het college van B&W van Kampen;

  • 2.

    belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan in te stellen;

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen tevens verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat er op het verzoek is beslist.