Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2019, 38069VergunningenConcept omgevingsvergunning uitgebreide procedure oostelijke vestingwallen van Muiden Kadastraal perceel B 2407

Logo Gooise Meren

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag, een omgevingsvergunning te verlenen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, voorbereid met een uitgebreide procedure als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, onder b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Het project betreft het uitvoeren van herstelwerkzaamheden van de oostelijke Vestingwallen Muiden (fase1) (rijksmonument)  HZ-WABO-18-1868)

Locatie 

Oostelijke deel van de vestingwallen in Muiden

Inzage 

Ons college overweegt medewerking te verlenen aan bovenstaand ontwerpbesluit. De aanvraag en het ontwerpbesluit liggen met ingang van 4 juli 2019 2019 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunt u inzien bij de algemene balie in het gemeentehuis en in het Muizenfort in Muiden. Voor de overige stukken, zoals rapporten kunt u inzien via de balie van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt zelf een afspraak inplannen via www.gooisemeren.nl.

Zienswijze 

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan een ieder een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6000, 1400 HA Bussum. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren gebracht worden tijdens openingstijden van het gemeentehuis. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, bereikbaar via het telefoonnummer (035) 2070 000.

Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over de verlening van de omgevingsvergunning, waarbij de eventueel ingediende zienswijzen zullen worden betrokken.

 

Gemeente Gooise Meren, 3 juli 2019