Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenStaatscourant 2019, 38022Ruimtelijke plannenOntwerp-bestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Zonneakker Haarstdiek Sleen (Coördinatieregeling)

Logo Coevorden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden maakt, op grond van de artikelen 3.8 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 6 juli 2019, voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage liggen:

* het ontwerp-bestemmingsplan Zonneakker Haarstdiek, bestaande uit regels, een verbeelding (kaart) en een toelichting met bijlagen;

* de ontwerp-omgevingsvergunning (zaaknummer 1330-2019) voor de realisatie van de hiervoor genoemde zonneakker.

Het plan

Het plan omvat de realisatie van een zonneakker/zonnepark aan de Haarstdiek in Sleen. Het plangebied bestaat uit twee percelen die kadastraal bekend staan als gemeente Sleen, sectie R, nummers 326 en 1955 met een totale oppervlakte van circa 10,9 ha.

Coördinatieregeling

Artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening Coevorden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Dat wil zeggen dat de voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten tegelijk worden behandeld. De aanvrager heeft verzocht om op grond van de coördinatieverordening naast het verzoek om herziening van het bestemmingsplan ook de omgevingsvergunning voor de realisatie van een zonneakker gecoördineerd te behandelen.

Wanneer en waar kunt u het ontwerp-bestemmingsplan inzien?

Het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning kunnen op afspraak worden ingezien van 6 juli 2019 tot en met 16 augustus 2019 tijdens openingstijden van het Klantcontactcentrum in het Hof van Coevorden. Na telefonische afspraak met de afdeling Leefomgeving, team Omgevingsontwikkeling (telefoonnummer 14-0524) is inzage in de stukken buiten openingstijden mogelijk. Desgewenst kan op de afdeling een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Een ieder kan gedurende de periode van terinzagelegging zijn/haar zienswijze mondeling en/of schriftelijk bij de gemeenteraad indienen. Schriftelijke reacties kunnen verzonden worden aan de gemeenteraad van Coevorden, Postbus 2, 7740 AA Coevorden.

Coevorden, 5 juli 2019