Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2019, 37690Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplanHeereland fase IV

Logo Geertruidenberg

De gemeenteraad heeft op 27 juni 2019 het bestemmingsplan Heereland fase IV met IMRO-nummer NL.IMRO.0779.RVBPHeereland-VS01 vastgesteld (art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening).

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van Het bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van van 57 woningen in fase IV van het project Heereland in Raamsdonksveer..

Ligging plangebied

Het gebied waar het bestemmingsplan over gaat wordt grofweg begrensd door de Boterpolderlaan, Paulus Potterstraat, Mondriaanstraat en rivier de Donge in Raamsdonksveer.

Besluit hogere grenswaarden geluid

Op 2 mei 2017 zijn overeenkomstig artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh) voor het plan hogere waarden vastgesteld. Dit als gevolg van het wegverkeerslawaai van de Boterpolderlaan te Raamsdonksveer.

Communicatie

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit, beschikking hogere waarde Wet geluidhinder, en de bijbehorende stukken gedurende zes weken met ingang van donderdag 11 juli 2019 tot en met woensdag 21 augustus 2019 inzien in de Gemeentewinkel. Ook kunt u het bestemmingsplan en bijbehorende stukken inzien op via www.ruimtelijkeplannen.nl of de gemeentelijke viewer https://0779.ropubliceer.nl

Beroep

Als u uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan, beschikking hogere waarde Wet geluidhinder, op tijd aan de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt of als u als belanghebbende kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest uw zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunt u van 11 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019 beroep instellen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA 's-Gravenhage

Het instellen van beroep schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 22 augustus 2019, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

 

Raamsdonskveer, 27 juni 2019