Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwStaatscourant 2019, 37669VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT GEMEENTE MAASGOUW

Logo Maasgouw

Verkeersmaatregelen in het kader van de openstelling van de Sportveldstraat te Linne.

Burgemeester en wethouders van Maasgouw,

Gelet op,

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW en de Algemene wet bestuursrecht);

dat op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

de “Mandaat-, volmacht en machtigingsregeling Maasgouw” waarin het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd is aan de Teammanager Fysiek Domein;

Overwegende,

dat thans de Sportveldstraat te Linne is afgesloten voor alle verkeer;

dat de voortgang van de bouwplannen ter plaatse zodanig is om de Sportveldstraat weer open te stellen voor alle verkeer;

dat met Linnerpark BV, nieuwe ontwikkelaar en eigenaar van een gedeelte van de Sportveldstraat, overleg is gevoerd over de openstelling van de Sportveldstraat;

dat hierdoor de bewoners van de Sportveldstraat en het achtergelegen bedrijventerrein beter bereikbaar worden;

dat hierdoor sluipverkeer door de kern van Linne wordt voorkomen;

dat de Sportveldstraat binnen de bebouwde kom en binnen de 30 km zone van de kern Linne komt te liggen;

dat hierdoor sprake is van een lager snelheidsregime wat de verkeersveiligheid bevorderd;

dat de inrichting van de 30 km zone is opgenomen in het gemeentelijk Verkeers- en vervoerplan;

dat met het vorenstaande sprake is van de doelstelling als vermeld in artikel 2, lid 1, sub a en b van de Wegenverkeerswet, namelijk het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

dat de korpschef van het politiekorps Limburg-Noord, namens deze de heer F. Eykenboom, Taakaccenthouder verkeer d.d. 2 oktober 2018 positief heeft geadviseerd ten aanzien van het voorgenomen besluit;

dat de voornoemde straat in beheer is bij de gemeente Maasgouw.

B e s l u i t e n:

Door plaatsing van de verkeersborden bebouwde kom H01c en H02c van bijlage 1 van het RVV 1990 de Sportveldstraat in de bebouwde kom te laten vallen;

De 30 km zone van de kern Linne uit te breiden met de Sportveldstraat door middel van het plaatsen van de verkeersborden A1-30zb (30 zone begin) en A2-30b (30 zone einde) van bijlage 1 van het RVV 1990;

Door middel van verwijdering van de verkeersborden C01 van bijlage 1 van het RVV 1990 de geslotenverklaring op te heffen;

De betreffende locaties van voornoemde verkeersmaatregelen zijn aangegeven op de bijgevoegde gewaarmerkte situatietekening.

Maasbracht, 27 juni 2019

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,

Namens dezen,

Teammanager Fysiek Domein,

Mevrouw R. Vlaanderen

Afschrift van dit besluit te zenden aan:

•Politie District Limburg.

Bezwaarschriftenclausule college van burgemeester en wethouders

Ben t u het niet eens met dit besluit of is het besluit onduidelijk ? Neem dan eerst contact op met het Werkveld Verkeer. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Als u toch een bezwaarschrift wilt indienen, kan dit binnen zes weken na verzending van dit besluit (zie verzenddatum) bij het college van burgemeester en wethouders . Dit kan digitaal via www.gemeentemaasgouw.nl/bezwaar . U heeft hiervoor een DigiD nodig. Als ondernemer of organisatie gebruikt u eHerkenning . U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen door het op te sturen of af te geven aan de balie. Vermeld dan:

- in het briefhoofd ‘bezwaarschrift’

- uw naam en adres;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt en het in deze brief vermelde nummer ;

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- wat de beslissing volgens u moet zijn.

Wij vragen u om ook uw telefoonnummer te vermelden zodat wij contact met u kunnen opnemen om uw bezwaar te bespreken. Dateer en onderteken het bezwaarschrift en stuur het naar Postbus 7000, 6050 AA in Maasbracht of geef het af aan de balie. Stuur ook een kopie van het besluit mee.

Het besluit blijft gelden ook in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Om dat te voorkomen kunt u de voorzieningenrechter verzoeken om het besluit te schorsen en/of een voorlopige voorziening te treffen. Stuur uw verzoek naar de voorzieningenr echter van de rechtbank Limburg. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of per post aan de rechtbank Limburg, postbus 950, 6040 AZ te Roermond . Stuur een ko pie van het bezwaarschrift mee.

Aan het verzoeken om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Raadpleeg hiervoor de griffie van de rechtbank Limburg. Voor nadere informatie en voorwaarden bel 088-361 2222 of kijk op www.rechtspraak.nl .