Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 37421Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Noordstrook Koningin Wilhelminaplein, ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder gemeente Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 18 juni 2019 het ontwerpbestemmingsplan Noordstrook Koningin Wilhelminaplein en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, met de daarop betrekking hebbende stukken, vrijgegeven voor terinzagelegging.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Noordstrook Koningin Wilhelminaplein wordt globaal begrensd door de groenstrook langs de watergang van de Schipluidenlaan aan de noordzijde, de Delflandlaan in het oosten, de rijweg van het Koningin Wilhelminaplein in het zuiden en de rijwegen van de Wittgensteinlaan en het Koningin Wilhelminaplein in het westen.

Het ontwerpbestemmingsplan beoogt het geldende bestemmingsplan Lelylaan e.o. gedeeltelijk te vervangen. Ten opzichte van het geldende bestemmingsplan betreffen de wijzigingen, op hoofdlijnen, de maatvoeringsvlakken (bouwhoogte, situering, oppervlakte) waardoor op en aan de bestaande bebouwing nieuwe bouwvolumes mogelijk worden gemaakt. Daarbij worden de functies wonen, detailhandel en horeca toegevoegd.

Ontwerpbesluit hogere waarden

De woningen en maatschappelijke functies kunnen worden aangemerkt als geluidgevoelige functies. De voorkeursgrenswaarden voor geluid zoals aangegeven in de Wet geluidhinder worden overschreden ter plaatse van Berghaus Plaza (Koningin Wilhelminaplein 2-6) en het Fashion House (Koningin Wilhelminaplein 8). Omdat geluidreducerende maatregelen onvoldoende doelmatig zijn, is het noodzakelijk om hogere waarden vast te stellen.

Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op dit bestemmingsplan. Dat heeft procedurele versnellingen tot gevolg.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Noordstrook Koningin Wilhelminaplein en het hierbij behorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder liggen met de daarbij behorende stukken met ingang van donderdag 4 juli 2019 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het volgende adres:

Het ontwerpbestemmingsplan Noordstrook Koningin Wilhelminaplein met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.F1802BPSTD-OW02.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam, t.a.v. de heer F. Van Beek.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden kunnen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam, t.a.v. de heer F. van Beek

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden kan contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, telefoonnummer 06 108 17 695.

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

Amsterdam, 3 juli 2019

burgemeester en wethouders,

Peter Teesink

gemeentesecretaris

Femke Halsema

burgemeester