Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 37212Ruimtelijke plannenOntwerpomgevingsvergunning met projectafwijking voor de locatie Nieuwendijk 186, gemeente Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken bekend dat met ingang van 4 april 2019 de ontwerpomgevingsvergunning Nieuwendijk 186 ter inzage zal liggen.

De ontwerpomgevingsvergunning is aangevraagd voor het slopen van het gebouw Nieuwendijk 186 en het realisteren van een nieuw en groter gebouw met de bestemming daarvan tot winkel

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan ‘Postcodegebied 1012’. Voor deze strijdigheden wordt een procedure tot afwijking van het bestemmingsplan gevolgd als genoemd in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Ter inzage

De ontwerpvergunning ligt met ingang van 4 april 2019 voor een termijn van 6 weken ter inzage bij:

Stadsloket, Amstel 1 te Amsterdam.

De locatie van de vergunning wordt verbeeld op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn= NL.IMRO.0363.A1906PBSTD-OW01

Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de ontwerpvergunning kenbaar maken aan het Algemeen bestuur van stadsdeel Centrum.

Een schriftelijke zienswijze richt u aan het stadsdeel Centrum, Postbus 202, 1000AE Amsterdam, onder vermelding van : ‘Zienswijze ontwerpomgevingsvergunning:

Nieuwendijk 186.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen een afspraak maken via e-mail naar m.de.vocht@amsterdam.nl. of via telefoonnummer 14020. Een afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzageligging te worden gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

 

 

Amsterdam 4 april 2019

Burgemeester en wethouders van Amsterdam