Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2019, 37086VerkeersbesluitenInstellen voorrangsregeling en aansluiten op een bestaande zone 60 km/uur ter hoogte van de aansluitingen van vakantiepark Groote Duynen op parallelweg Oost-westweg, Jacobadijk en Onrustweg, te Kamperland, gemeente Noord-Beveland

Logo Waterschap Scheldestromen

 

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

- dat een nieuw vakantiepark Groote Duynen gerealiseerd wordt;

- dat Groote Duynen wordt ontsloten voor gemotoriseerd verkeer op de parallelweg Oost-westweg;

- dat Groote Duynen twee ondergeschikte aansluitingen voor calamiteiten heeft, één op de Onrustweg en één op de Jacobadijk;

- dat de parallelweg Oost-westweg, Onrustweg en Jacobadijk in beheer en eigendom zijn van waterschap Scheldestromen en onderdeel uitmaken van een zone 60 km/uur;

- dat het snelheidsregime op vakantiepark Groote Duynen 30 km/uur zal zijn;

- dat de overgang van 30 km/uur naar 60 km/uur wordt aangegeven bij de aansluitingen van Groote Duynen op de parallelweg Oost-westweg, Onrustweg en Jacobadijk bij het verlaten van het vakantiepark;

- dat vakantiepark Groote Duynen ondergeschikt aansluit op de parallelweg Oost-westweg en de Jacobadijk;

- dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

-- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

-- het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

-- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

- dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (positief advies met aandachtspunten d.d. 7-3-2019);

- dat dit advies is opgesteld in samenspraak met de gemeente Noord-Beveland. Gemeente Noord-Beveland heeft voor de maatregelen op het vakantiepark Groote Duynen een apart verkeersbesluit genomen;

BESLUIT

 

 • 1.

  tot het aansluiten op de bestaande zone 60 km/uur ter hoogte van de aansluitingen van vakantiepark Groote Duynen op de parallelweg Oost-westweg, de Onrustweg en de Jacobadijk door het plaatsen van de borden A0160zb, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 2.

  tot het instellen van een voorrangsregeling ter hoogte van de aansluiting van vakantiepark Groote Duynen op de parallelweg Oostweg-weg en de Jacobadijk door het plaatsen van borden B04 en B05, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

   

Middelburg, 27 juni 2019

het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen

Namens deze,

ing. R. de Nood

adjunct afdelingshoofd Wegen

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.