Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 37019Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Breukelerwaard 2 te Breukelen

Logo Stichtse Vecht

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Breukelerwaard 2 met ingang van vrijdag 5 juli 2019 tot en met donderdag 15 augustus 2019 ter inzage ligt.

Inhoud

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van twee nieuwe woningen op het perceel Breukelerwaard 2 te Breukelen. Deze woningen komen in de plaats van de bestaande agrarische bedrijfsgebouwen. Het agrarische bedrijf wordt definitief beëindigd, de bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en het perceel wordt opnieuw ingericht. De karakteristieke boerderij blijft behouden en de naastgelegen schuur wordt in oorspronkelijke staat hersteld.

Planschade overeenkomst

Voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is, overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening, een planschade overeenkomst gesloten tussen de gemeente Stichtse Vecht en initiatiefnemer. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt voor eenieder ter inzage.

Ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPBreukelerwrd2LGB-OW01) digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan Breukelerwaard 2 is met ingang van vrijdag 5 juli 2019 tot en met donderdag 15 augustus 2019 zonder afspraak in te zien in de kast van het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

Zienswijzen

U kunt schriftelijk (geen e-mail), digitaal of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbestemmingsplan “Breukelerwaard 2” te Breukelen. Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan richt u aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, onder vermelding van ‘‘Zienswijze Breukelerwaard 2”. Voor het indienen van uw zienswijze kunt u ook gebruik maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Voor uw mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer J. Broeke (tel. 14 0346).

Informatie

Ook voor informatie over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer J. Broeke (tel. 14 0346).