Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2019, 36811Convenanten

Samenwerkingsovereenkomst Rijk-Regio Programma Internationale Knoop XL

Dit is de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Ministerie van BZK, het Ministerie van IenW, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven ten behoeve van het Programma Internationale Knoop XL.

Ondergetekenden

 • 1. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelend in haar hoedanigheid van bestuursorgaan, als rechtsgeldige vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, hierna te noemen: “BZK”;

 • 2. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, handelend in haar hoedanigheid van bestuursorgaan, als rechtsgeldige vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, hierna te noemen: “IenW”;

 • 3. De provincie Noord-Brabant, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedeputeerde van Mobiliteit en Samenwerking, gemachtigd door de commissaris van de Koning d.d. 14-05-2019 handelende ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 14-05-2019 verder te noemen: "de Provincie";

 • 4. De gemeente Eindhoven, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder van Economie, Brainport, Onderwijs, Innovatie en Sport, daartoe gemachtigd door de burgemeester van Eindhoven d.d. 07-05-2019, handelend ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders van Eindhoven d.d. 7-05-2019, hierna te noemen: "de Gemeente".

BZK, IenW, de Provincie en de Gemeente, hierna tezamen ook te noemen: “Partijen” en ieder afzonderlijk ook te noemen: “Partij”;

Considerans

In aanmerking nemende dat:

 • a. Brainport Eindhoven een indrukwekkende groei doormaakt: meer bedrijven, meer banen, meer inwoners, met een groot en toenemend verdienvermogen;

 • b. Brainport Eindhoven in 2016 erkenning kreeg als één van de drie economische kerngebieden van Nederland, met toewijzing van de mainport-status;

 • c. De economische groei resulteert in een toenemende druk op de woningmarkt, op de leefbaarheid en op de leefkwaliteit in de stad en resulteert in een mobiliteitsopgave;

 • d. Om de aantrekkingskracht van Brainport Eindhoven te behouden en te versterken, er verbetering nodig is van de agglomeratiekracht, het vestigingsklimaat en de connectiviteit;

 • e. Bovenstaande doelstellingen zoals genoemd in artikel d zijn vertaald in het ruimtelijk programma Brainport City, de Brainport Nationale Actieagenda en de Ruimtelijk-economische Ontwikkelstrategie (REOS);

 • f. Ter versterking van de agglomeratiekracht, het vestigingsklimaat en passende (internationale) connectiviteit van Brainport Eindhoven, Partijen al geruime tijd samenwerken aan de ontwikkeling van het Programma Internationale Knoop XL (hierna ook wel: het Programma), als zijnde het brandpunt in de ontwikkeling van het programma Brainport City;

 • g. Daarmee het gebied rondom het station en in het hart van de Gemeente de komende jaren symbool staat voor de verdere ontwikkeling van Brainport Eindhoven tot innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat.

Overwegende dat:

 • a. Partijen in het BO MIRT van december 2017 hebben afgesproken om de uitwerking van Internationale Knoop XL gezamenlijk ter hand te nemen, hetgeen onder meer heeft geresulteerd in een Plan van Aanpak (versie van 29 maart 2019, mede ter vaststelling tijdens het SBO MIRT op 16 mei 2019), welke als bijlage aan deze overeenkomst gehecht is (hierna te noemen: Plan van Aanpak);

 • b. Partijen het Programma Internationale Knoop XL zowel bestuurlijk als beleidsmatig verankerd hebben, o.a. in:

  • i. De Gebiedsvisie Brainport City: de in het BO MIRT van 13 november 2014 vastgestelde gebiedsvisie voor Brainport Eindhoven;

  • ii. REOS: de op 9 juni 2016 vastgestelde Ruimtelijke-Economische Ontwikkelstrategie voor de Noordelijke Randstad, de Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven;

  • iii. De Brainport Nationale Actieagenda, vastgesteld op 6 juli 2018, waarin de ontwikkeling van het Programma Internationale Knoop XL als één van de 10 prioritaire acties is opgenomen, waar de Partijen de komende tijd met voorrang hun energie op inzetten;

  • iv. Het Coalitieakkoord Evenwicht en Energie 2018–2022, op 29 mei 2018 vastgesteld door de gemeenteraad van de Gemeente, waarin de Gemeente de ‘Internationale Knoop XL’ heeft vermeld als majeure opgave;

  • v. Het aanmerken van ‘Eindhoven Internationale Knoop XL’ als Brabantse sleutelopgave1 door de Provincie.

  • vi. BZK, het SGE, de Provincie en de Gemeente op 7 maart 2019 de Woondeal hebben afgesloten, beoogd om de woningbouwproductie te versnellen, Internationale Knoop XL wordt daarin genoemd als prioritaire locatie;

 • c. Het Programma Internationale Knoop XL bijdraagt aan de versterking van Brainport Eindhoven als economisch kerngebied van Nederland;

 • d. Het Programma Internationale Knoop XL een omvangrijke en integrale opgave betreft die het belang van de Gemeente overstijgt, en vraagt om een nieuwe manier van samenwerken tussen publieke partijen.

Samenwerkingsovereenkomst

Partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

 • 1. Doel

  Het doel van deze Samenwerkingsovereenkomst is het maken van afspraken over de bestuurlijke samenwerking, governance, rollen en bijdrage aan proces- en advieskosten binnen het Programma Internationale Knoop XL.

 • 2. Ambitie en doelen Programma Internationale Knoop XL

  • a. Om de aantrekkingskracht van de Brainport Eindhoven te behouden en te versterken wensen Partijen met het Programma Internationale Knoop XL een optimale verbetering van het vestigingsklimaat te realiseren. Hierbij staan drie concrete doelstellingen van het Programma Internationale Knoop XL centraal:

   • 1) Realiseren duurzame stedelijke schaalsprong;

   • 2) Verstevigen voedingsbodem innovatieve topregio;

   • 3) Aantrekkelijk houden van vestigingsklimaat door optimale (internationale) connectiviteit.

  • b. De ambitie is om de Gemeentelijke identiteit van technologie, design en kennis te verbinden aan het gebied. Internationale Knoop XL moet een plek worden waar mensen elkaar ontmoeten en uitwisseling plaatsvindt en waar de economische krachten van Brainport Eindhoven vervlochten raken. Het Programma Internationale Knoop XL wordt het middelpunt tussen toplocaties in de regio en een gebied dat de regio nationaal en internationaal verbindt.

 • 3. Samenwerking en governance

  • a. Om de doelen van het Programma Internationale Knoop XL te realiseren, werken de Partijen samen conform de governancestructuur beschreven in hoofdstuk 3 van het Plan van Aanpak. De regio neemt hierbij de regie. De Partijen komen overeen dat:

   • i. De Bestuurlijke Kerngroep Internationale Knoop XL, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de Partijen, het voortouw neemt in de voorbereiding van besluitvorming over het Programma Internationale Knoop XL. De voorstellen voor besluitvorming worden indien relevant ingebracht in het Bestuurlijk Overleg tussen het Rijk en de regio (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, hierna: BO MIRT, en/of Strategisch BO MIRT) waar de (landelijke) afweging en besluitvorming plaatsvindt. Voorstellen met het karakter van investeringsbesluiten waar mogelijk gevraagd wordt om een financiële bijdrage van IenW, worden ingebracht tijdens het BO MIRT (in het najaar). De voorbereiding hierop verloopt via de reguliere weg te weten Programmateam, Bestuurlijke Kerngroep en mogelijk Directeurenoverleg MIRT. Deze overeenkomst loopt niet op individuele besluiten vooruit.

   • ii. De Bestuurlijke Kerngroep stuurt het Programmateam aan. Het Programmateam draagt zorg voor de dagelijkse aansturing van het Programma, de coördinatie en samenhang tussen de onderdelen gebiedsontwikkeling en bereikbaarheid en de monitoring van het Programma. Het Programmateam bereidt besluiten voor en verzorgt de voorbereiding van de Bestuurlijke Kerngroep;

   • iii. Het Programmateam bestaat uit een Programmadirecteur, ingevuld door de Gemeente, een projectdirecteur Gebiedsontwikkeling en een projectmanager Bereikbaarheid, een Programmasecretaris, een Omgevings- en communicatiemanager, en een vertegenwoordiging van Partijen voor zover deze vertegenwoordiging niet is geborgd in een van de andere rollen.

  • b. De adaptieve werkwijze binnen het Programma verloopt conform de beschrijving in hoofdstuk 4 van het Plan van Aanpak.

 • 4. Personele bijdrage Partijen aan het Programma

  • a. Voor 2019–2025 is de geschatte inzet per rol binnen het Programmateam als volgt:

   • i. Programmadirecteur: 0,5 FTE, ingevuld door de Gemeente;

   • ii. Projectdirecteur Gebiedsontwikkeling: 0,2 FTE voor rol in Programmateam, 0,8 FTE voor aansturing Gebiedsteam en bijbehorende projectorganisatie, ingevuld door de Gemeente;

   • iii. Projectmanager Bereikbaarheid: 0,2 FTE voor rol in Programmateam, 0,8 FTE voor aansturing Bereikbaarheidsteam en bijbehorende projectorganisatie, ingevuld door de Gemeente;

   • iv. Programmasecretaris: 0,8 FTE, ingevuld door de Gemeente;

   • v. Omgevings- en communicatiemanager: 0,4 FTE, ingevuld door de Gemeente;

   • vi. Vertegenwoordigers van de Provincie: 0,4 FTE, ingevuld door de Provincie;

   • vii. Vertegenwoordigers van BZK en IenW: ieder 0,2 FTE, ingevuld door BZK en IenW,

  • b. De apparaatskosten van de Partijen worden onderling niet verrekend.

 • 5. Financiële bijdrage aan programmabudget

  • a. Ten behoeve van het uitvoeren van proces- en advieskosten reserveren de Provincie en de Gemeente in de jaren t/m 2025 ieder een bijdrage van € 150.000,- (inclusief BTW) per jaar. Inzet vanuit BZK is om hier € 80.000,- (inclusief BTW) per jaar aan bij te dragen, IenW levert geen financiële bijdrage in het kader van proces- en advieskosten;

  • b. Binnen het programmateam besluiten de Gemeente, de Provincie en BZK over te verlenen opdrachten. Mede op basis van een jaarlijkse begroting en verantwoording. Eventuele tekorten op de begroting worden vooraf besproken en vragen waar nodig een nieuwe afspraak tussen de Provincie en de Gemeente;

  • c. De Gemeente fungeert als penvoerder en opdrachtgever binnen het Programmateam. Opdrachten aan derden worden zodoende verleend door de Gemeente;

  • d. De Gemeente en de Provincie maken binnen een maand na ondertekening nadere afspraken over de (financiële) uitvoering en spelregels.

 • 6. Mededinging en aanbesteding

  De toepassing en uitwerking van deze overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende maatregelen mogen niet strijdig zijn met Europese en/of nationale mededingings- en aanbestedingsregels.

 • 7. Slotbepalingen

  • a. Wijzigingen: Elke Partij kan de andere Partijen schriftelijk verzoeken deze Samenwerkingsovereenkomst te wijzigen. Partijen treden in overleg binnen 4 weken na een dergelijk verzoek. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle Partijen. Elke Partij kan voorts via agendering in het (S)BO MIRT om wijziging van deze Samenwerkingsovereenkomst verzoeken. In dat geval behoeft de wijziging een algemeen aangenomen besluit in het (S)BO MIRT. De wijziging en de verklaring(en) tot instemming respectievelijk het algemeen aangenomen besluit in het (S)BO MIRT worden vervolgens als bijlage bij deze Samenwerkingsovereenkomst gevoegd;

  • b. Nakomingen: Partijen komen overeen dat de nakoming van de afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst niet in rechte afdwingbaar is. Het bepaalde in deze Samenwerkingsovereenkomst laat voorts de publiekrechtelijke taken en verantwoordelijkheden van Partijen onverlet. Dat betekent dat Partijen elkaar niet aansprakelijk kunnen houden voor een niet-nakoming van de afspraken in verband met het handelen of nalaten naar deze publiekrechtelijke taken en verantwoordelijkheden;

  • c. Duur van overeenkomst: Deze Samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op de dag na de dag van gezamenlijke ondertekening door Partijen en eindigt op 1 januari 2026;

  • d. Binnen een maand na ondertekening van deze Samenwerkingsovereenkomst wordt de tekst daarvan gepubliceerd in de Staatscourant. Bij wijzigingen in het convenant vindt het eerste lid overeenkomstige toepassing. Van toetreden, uittreden, opzeggen of ontbinden wordt melding gemaakt in de Staatscourant.

Ondertekening

Aldus opgemaakt en ondertekend op 16 mei 2019 tijdens het SBO MIRT te Grubbenvorst,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven

De provincie Noord-Brabant, C.A. van der Maat

De gemeente Eindhoven, S. Steenbakkers


X Noot
1

Via 'MIPP (Meerjaren Integrale Planning Projectbijdragen Sleutelprojecten' wordt vanuit een nieuwe werkwijze en procedureel kader invulling gegeven aan een netwerk georiënteerde werkwijze.