Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaastrichtStaatscourant 2019, 36803VerkeersbesluitenRectificatie publicatie 13 juni 2019: Tijdelijke verkeersmaatregel Brug Itteren

Logo Maastricht

Ruimte / Mobiliteit / 2019-16472

Burgemeester en Wethouders van Maastricht

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende, dat de brug Itteren over het Julianakanaal in Maastricht wordt onderhouden;

dat de tijdelijke verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn;

dat de brug een belangrijke ontsluiting is voor de kern Itteren;

dat de brug tot het hoofdfietsnetwerk van de Provincie Limburg behoort en het een belangrijke fietsroute is voor kinderen uit Itteren die in Bunde naar school gaan;

dat de brug vanaf 8 juli 2019 vier weken dicht gaat in verband met onderhoudswerkzaamheden;

dat er gedurende deze periode een omleidingsroute wordt aangegeven via de Borgharenweg;

dat er verschillende verkeersmaatregelen worden genomen om de afsluiting van de brug te realiseren;

dat deze maatregelen worden genomen om de leefbaarheid en de veiligheid op de weg te verzekeren en de weggebruikers en passagiers te beschermen;

dat betreffende straat in beheer en onderhoud is bij de gemeente Maastricht;

dat te nemen verkeersmaatregelen besproken zijn met de Districtchef van politiedistrict Maastricht

gelet op het bepaalde in de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het “Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer” en paragraaf 4 van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

BESLUITEN

 

 • 1.

  door het plaatsen van de borden A1 (30 km zone)  van Bijlage I van het RVV 1990 een maximale snelheid van 30 km/uur in te stellen voor:

  - de Bovenstraat, Middenstraat, Adam van Harenstraat en Trichtervoogdenstraat;

  - de Spekstraat net voor de aansluiting met de Bosveldweg;

  - de Borgharenweg, vanaf de tijdelijke verkeerslichten ten westen en oosten van het Julianakanaal;

 • 2.

  door het plaatsen van de borden A1 (15 km) van Bijlage I van het RVV 1990 een maximale snelheid van 15 km/uur in te stellen voor de Pasestraat, voor het deel tussen de Brigidastraat en de komgrens van Itteren:

 • 3.

  door het plaatsen van de borden C1 van Bijlage I van het RVV 1990 een geslotenverklaring in te stellen in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee voor de Klipperweg, gelegen tussen Meerssenhoven en Op de Bos;

 • 4.

  door het plaatsen van de borden C15 van Bijlage I van het RVV 1990 een geslotenverklaring voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen in te stellen voor de Klipperweg, gelegen tussen Meerssenhoven en Op de Bos;

 • 5.

  door het plaatsen van de borden E1 van Bijlage I van het RVV 1990 een parkeerverbod in te stellen voor de Adam van Harenstraat aan beide zijden van de straat.

 • 6.

  door het plaatsen van de borden E1 van Bijlage I van het RVV 1990 een parkeerverbod in te stellen voor de Pasestraat, Ruyterstraat, Geneide en Op de Bos aan beide zijden van de straat;

 • 7.

  door het plaatsen van de borden F1 van Bijlage I van het RVV 1990 een verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen in te stellen 100 meter voor de tijdelijke verkeerslichten ten oosten en ten westen van het Julianakanaal.

Maastricht, 25 juni 2019

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

Wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Kenniseconomie,

voor deze,

Teammanager Mobiliteit,

E. Westbroek

Bezwaar en voorlopige voorziening

Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 juncto artikel 7:1 juncto artikel 6:4 van de Awb kan, door degenen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen een termijn van zes weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt c.q. is verzonden of uitgereikt, bij ons college een bezwaarschrift worden ingediend

U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen.

Als u het bezwaarschrift digitaal wilt indienen, kunt u dit doen via www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. U vindt hier een formulier waarmee u bezwaar kunt maken.

U kunt het bezwaarschrift ook per post indienen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

. de naam en het adres van de indiener;

. de dagtekening;

. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (zo mogelijk) uw

e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening worden verzocht. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950 te 6040 AZ te Roermond.

Van de verzoekster van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bijlage