Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ElburgStaatscourant 2019, 36464Ruimtelijke plannenTerinzagelegging van het ontwerpuitwerkingsplan Broeklanden 2019.

Logo Elburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken op grond van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de ter inzagelegging bekend van het ontwerpuitwerkingsplan Broeklanden 2019. Aanleiding voor het ontwerpuitwerkingsplan is de ontwikkeling en realisatie van de tweede fase van het bedrijventerrein Broeklanden met ca. 6,4 hectare uitgeefbaar terrein. Het uitwerkingsplan is de juridisch-planologische uitwerking voor de ontwikkeling van de tweede fase van het bedrijventerrein Broeklanden zoals vastgesteld in het bestemmingsplan Broeklanden 2015.

Met ingang van woensdag 3 juli 2019 ligt het ontwerpuitwerkingsplan Broeklanden 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, themabalie 'Vergunningen'. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525 – 688688. Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar. Tevens kunnen de stukken gedurende de bovengenoemde periode worden geraadpleegd op de landelijke website:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.UP1BROEKLANDEN2015-ONT1

Gedurende bovengenoemde termijn van de ter inzageligging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van B&W, Postbus 70, 8080 AB Elburg. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken met de heer M. Beute of de heer M. Haaksema (tel. 0525-688688). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.