Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 36419Ruimtelijke plannenVoorbereidingsbesluit Sportheldenbuurt ‐ Theo Koomenbuurt, gemeente Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.7  van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

 

De gemeenteraad van Amsterdam heeft in zijn vergadering van 19 juni 2019 besloten dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de Theo Koomenbuurt in de Sportheldenbuurt dat globaal wordt begrensd door de Mary van der Sluijsstraat, Eef Kamerbeekstraat, Rie Mastenbroekstraat en de John Blankensteinstraat.

 

Door het nemen van het voorbereidingsbesluit bepaalt de raad dat het niet is toegestaan te bouwen zoals dat was toegestaan voor het moment van inwerkingtreding van dit besluit en/of het gebruik van de gronden en opstallen zoals dat was toegestaan voor het moment van inwerkingtreding van dit besluit, te wijzigen.

 

Het voorbereidingsbesluit geldt voor de periode van één jaar en treedt in werking per 28 juni 2019.

 

Het voorbereidingsbesluit ligt ter inzage met ingang van 28 juni 2019 gedurende een termijn van zes weken op het volgende adres:

 

Het voorbereidingsbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.M1902VBGST-VG01

 

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.

 

Amsterdam, 28 juni 2019

 

burgemeester en wethouders

 

Peter Teesink

gemeentesecretaris

 

Femke Halsema

burgemeester