Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerStaatscourant 2019, 35887VerkeersbesluitenVerkeersbesluit voor het tijdelijk nemen van diverse verkeersmaatregelen ten behoeve van het evenement Deventer op Stelten 2019 in de gemeente Deventer, kenmerk: 131395-2019.

Logo Deventer

 

Verkeersbesluit voor het tijdelijk nemen van diverse verkeersmaatregelen ten behoeve van het evenement Deventer op Stelten 2019 in de gemeente Deventer.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEVENTER

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet en het door B&W genomen delegatie- en mandaatbesluit van 11 mei 2010, nummer 34.6339, zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

 

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een

verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van

het Besluit administratieve bepalingen (Bawb) inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt

gewijzigd.

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een

verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de

inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling

van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal

categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Op grond van het bepaalde in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake

het wegverkeer kan het bevoegd gezag onder bepaalde omstandigheden tijdelijke

verkeerstekens plaatsen of tijdelijke maatregelen uitvoeren.

Indien de tijdelijke plaatsing of de tijdelijke maatregel van kortere duur is dan vier maanden,

behoeft geen verkeersbesluit te worden genomen.

Onder de gegeven omstandigheden wordt dit thans wel nodig geacht.

Gelet op de bekendmaking d.d. 26 juni 2019 van de ter inzage legging van het besluit en de mogelijkheid voor belanghebbenden om bezwaar in te dienen;

 

Motivering

-het evenement 'Deventer op Stelten' vindt jaarlijks plaats;

-dit jaar vindt het evenement plaats van 5 tot en met 7 juli 2019;

-er moeten voor dit evenement verkeersmaatregelen getroffen worden, zodat het

evenement doorgang kan vinden;

-de veiligheid van bezoekers van het evenement moet gewaarborgd worden;

-er zijn voorgaande jaren eveneens verkeersmaatregelen getroffen ten behoeve van het

evenement en dit heeft in het verleden geen problemen opgeleverd;

Het overgrote deel van de verkeersmaatregelen wordt door de organisatie uitgezet op tijden

dat het evenement daadwerkelijk plaatsvindt. Niet alle hieronder genoemde borden en

maatregelen zullen daarom gelijktijdig plaatsvinden. De maatregelen vinden plaats binnen de

periode 25 juni tot 8 juli 2019. De (tijdelijke) verkeersmaatregelen worden op de volgende

manier gerealiseerd;

 

Plaatsen bord E4 met onderbord “Parkeren verboden van 4 juli 8 uur tot en met 8 juli 8 uur ivm Deventer op Stelten” en wegsleepregeling van kracht:

-2 parkeerplaatsen Rijkmanstraat thv fa. Assendorp

 

Plaatsen bord E4 met onderbord “Parkeren verboden van 5 juli 10 uur tot 7 juli 20 uur ivm Deventer op Stelten” en wegsleepregeling van kracht:

-4e Parkeerplaats linker parkeerstrook Worp

-12e Parkeerplaats linker parkeerstrook Worp

 

Plaatsen bord E4 met onderbord “Parkeren verboden van 3 juli 7 uur tot 8 juli 17 uur ivm Deventer op Stelten” en wegsleepregeling van kracht:

-Ingang parkeerterrein Sluisstraat

-Nieuwe Markt thv cafe Saint Maxime/ hoek Waterstraat

-Hofstraat Hoek parkeerterrein

-Hofstraat thv de school + 2 plekken extra

-Parkeerautomaat Nieuwe Markt

 

Plaatsen bord E4 met onderbord “Parkeren verboden van 5 juli 16 uur tot 7 juli 18 uur ivm Deventer op Stelten” en wegsleepregeling van kracht:

-Onder de Linden

-Ventweg Kapjeswelle hoek Lindenstraat

-Ventweg Kapjeswelle hoek Gr. Van Burenstraat

 

Plaatsen bord E4 met onderbord “Parkeren verboden van 5 juli 15 uur tot 7 juli 21 uur ivm Deventer op Stelten” en wegsleepregeling van kracht:

-’t Klooster: hoek Noordenbergstraat

-Houtmarkt: inrit parkeerterrein voor New York Pizza

 

Plaatsen tekstbord onder bestaande zone borden “Parkeren verboden van 3 juli 7 uur tot 8 juli 13 uur ivm Deventer op Stelten” en wegsleepregeling van kracht:

-Parkeerterrein Beestenmarkt

 

Plaatsen tekstbord onder bestaande zone borden “Parkeren verboden van 2 juli 7 uur tot 8 juli 17 uur ivm Deventer op Stelten” en wegsleepregeling van kracht:

-Polstraat /Grote Kerkhof

-Nieuwe Markt/Grote Kerkhof

-Kleine Poot/ Grote Kerkhof

-Waterstraat/ Grote Kerkhof

 

Plaatsen tekstbord onder bestaande zone borden “Parkeren verboden van 5 juli 18 uur tot 6 juli 01 uur, 6 juli 18 uur tot 7 juli 01 uur, 7 juli 10 uur tot 7 juli 18 uur ivm Deventer op Stelten” en wegsleepregeling van kracht:

-Zandpoort/ hoek Bokkingshang

-Zandpoort thv nr.11/hoek A de M. Zandpoort

-Zandpoort thv Primera

-Brink 44 thv Wet Food

-Brink 38 thv Dorst

-Brink 40

-Bella Roma

 

Plaatsen tekstbord onder bestaande zone borden “Parkeren verboden van 5 juli 18 uur tot 7 juli 18 uur ivm Deventer op Stelten” en wegsleepregeling van kracht:

-Parkeerstrook Welle thv nr. 39

-Parkeerstrook Welle vanaf Cafe De Leugenbanke

 

Geslotenverklaring voor alle bestuurders met C01-bord (voornamelijk op

schragen)

-Welle/ Zandpoort

  -Kapjeswelle hoek Lindenstraat

-Nieuwe Markt thv Hofstraat

-Ingang parkeerterrein Sluisstraathof

-Graven voorbij afslag Papenstraat

-Noordenbergstraat thv lJsselstraat

-Waterstraat t.h. v cafe Vrienden van Vroeger

-Hofstraat hoek Kleine Poot

-Polstraat thv Bursestraat thv Cava Andalusia

-Grote kerkhof t.h.v. Grote poot

-Polstraat thv de parkeergarage

-Grote Kerkhof tussen Arsenaal en cafe Saint Maxime

-Lamme van Dieseplein thv de Stromarkt

-Lamme van Dieseplein thv de Engestraat

-Houtmarkt thv Emmaplein

-Houtmarkt thv Pikeursbaan/ Verzetslaan

-Keizerstraat t.h.v. Pikeursbaan

-Keizerstraat t.h.v. Cafetaria 't Bijtje

-Golstraat t.h.v. Prinsenplaats

-Boterstraat thv de Zandpoort

-Zandpoort t.h.v. Bokkingshang

-Zandpoort t.h.v. Speelgoedmuseum

-Achter de muren Zandpoort t.h.v. Zandpoort

-Achter de Muren Duimpoort

-Brink t.h.v. Heeren van de Brink

-Pikeursbaan thv Keizerstraat

-Brinkpoortstraat thv Keizerstraat

-Parkweg thv Kapjeswelle

-Noordenbergsingel thv Kapjeswelle

-van Twickelostraat beide rijbanen thv Kapjeswelle

-Graaf van Burenstraat thv Kapjeswelle

-Lindenstraat thv Kapjeswelle

-Muggeplein thv Onder de Linden

-Bokkingshang thv Havenzicht

-Kapjeswelle thv de spoorbrug

-Onder de Linden thv IJsselstraat

-Melksterstraat thv Welle

-Melksterstraat thv Polstraat

-Pothoofd thv Wilhelminabrug

-Thv uitrit Wilhelminaparkeergarage

-Beestenmarkt, zijde Hoge Rij

-Beestenmarkt thv Brinkgreverweg

-Kolkweg thv 1e Pauwenlandstraat

-Pothoofd thv Mr de Boerlaan

-Kolkweg thv 2e Pauwenlandstraat

-Diepenveenseweg achterzijde Plus

-Diepenveensweg thv Goldenbeldstraatje

-Brinkgreverweg thv Veenweg (zijde Ceintuurbaan)

-Beestenmarkt /Hoge rij zijde plein

-Beestenmarkt/Brinkgreverweg

-Brinkgreverweg thv Handelskade

-Brinkgreverweg thv 1e Pauwelandstraat

-Diepenveensweg hoek Hoge Hondstraat

-Diepenveenseweg thv Enkstraat

 

• Plaatsen E1 borden met onderbord 5 juli 10 uur tot 7 juli 20 uur:

-Bolwerksweg

 

Plaatsen E6 borden (gehandicaptenparkeerplaats) met onderbord “parkeersituatie gewijzigd 5 juli 10 uur tot en met 7 juli 24 uur”

-Pothoofd: thv de Visman

 

Plaatsen E6 borden (gehandicaptenparkeerplaats) met onderbord “4 juli 23 uur tot en met 7 juli 20 uur”

-Eerste 3 parkeerplaatsen linker parkeerstrook Worp

 

Het instellen of veranderen van het eenrichtingsverkeer dmv C2, C3 of C4 uitgezonderd fietsen en bromfietsen

-Achter de muren Zandpoort

-Bergschild

 

Plaatsen C13 bord (geslotenverklaring voor bromfietsers)

-Smidsgang zijde Op de Keizer

-Roggestraat t.h.v. Bergkerk

 

Plaatsen schragen voorzien van C12-bord

m-Ingang parkeerterrein Nieuwe markt

 

Uit het oogpunt van

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

is het gewenst om tijdelijke verkeersmaatregelen in de binnenstad te Deventer ten behoeve

van het evenement Deventer op Stelten in te stellen.

 

BESLUITEN

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om

tijdelijke verkeersmaatregelen in de binnenstad te Deventer ten behoeve van het evenement

Deventer op Stelten 2019 in te stellen.

 

Na afloop van deze periode worden de oorspronkelijke verkeersborden weer teruggeplaatst.

 

Inzage

Het besluit ligt 6 weken, na publicatie, ter inzage bij Publiekszaken, Grote Kerkhof 1.

 

Bezwaar

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het voor belanghebbenden mogelijk binnen zes weken met ingang van de dag na die, waarop dit besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, postbus 5000, 7400 GC Deventer. Daarnaast kan een verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gericht aan de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB ZWOLLE.

 

Deventer, 24 juni 2019

 

Namens burgemeester en wethouders van Deventer,

R.A.P. van Hout

Programmamanager Leefomgeving