Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LangedijkStaatscourant 2019, 35833Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Kieft te Sint Pancras

Logo Langedijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 11 juni 2019 het bestemmingsplan Kieft te Sint Pancras gewijzigd heeft vastgesteld.

Doel

Aan de Kieft te Sint Pancras bestaat het planvoornemen drie woningen mogelijk te maken. Het is hierbij de bedoeling zoveel mogelijk de aansluiting te vinden bij de bestaande situatie. Het gaat hierbij net als de rest van de wijk om vrijstaande woningen. De open plek die nu aanwezig is wordt gebruikt om drie woningen te plaatsen. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling om dit mogelijk te maken.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 27 juni 2019 voor belanghebbenden voor een periode van zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Langedijk, Vroedschap 1 te Zuid-Scharwoude. Ook is het bestemmingsplan vanaf genoemde datum digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0416.BPSP2012part004-va01).

Instellen beroep

Gedurende de periode dat het bestemmingsplan ter inzage ligt kan tegen het plan beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.

Een beroep kan worden ingediend door:

  • 1.

    Een belanghebbende die tijdig zijn zijnswijzen tegen het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad;

  • 2.

    Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zijn zienswijze kenbaar te maken;

  • 3.

    Een ieder die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerp van het bestemmingsplan bij vaststelling in het plan zijn aangebracht.

 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Daarvoor moet een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Meer informatie staat op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl

   

Burgemeester en wethouders van Langedijk

26 juni 2019