Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrielleStaatscourant 2019, 35814Ruimtelijke plannenStart terinzagelegging ontwerp omgevingsplan Buitengebied Brielle met planMER en ontwerpbesluiten hogere waarde

Logo Brielle

Burgemeester en wethouders van Brielle maken, in overeenstemming met artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en artikel 7.11 Wet milieubeheer, bekend dat het ontwerp omgevingsplan Buitengebied Brielle en bijbehorend planmilieueffectrapport en ontwerpbesluiten hogere waarde ter inzage wordt gelegd. De stukken liggen met ingang van 28 juni 2019 voor een periode van zes weken ter inzage.

 

Herziening bestemmingsplannen landelijk gebied

Sinds eind 2016 werken wij aan de algehele herziening van de diverse geldende bestemmingsplannen voor het landelijk gebied van Brielle en Westvoorne. We stellen dit plan gezamenlijk op, ieder voor het eigen grondgebied. De omgevingsplannen Buitengebied Brielle en Buitengebied Westvoorne vervangen de diverse geldende bestemmingsplannen.

Net als bij de omgevingsvisies die in 2016 zijn vastgesteld lopen wij met de omgevingsplannen vooruit op de komst van de Omgevingswet in 2021. Dit betekent onder andere dat de systematiek van het omgevingsplan anders is dan van de huidige bestemmingsplannen. Het nieuwe plan ziet er dus anders uit dan de bestaande bestemmingsplannen. We hebben de bestaande planologische rechten en mogelijkheden in de nieuwe systematiek verwerkt. Ook hebben we het beleidskader uit de omgevingsvisies gekoppeld aan het omgevingsplan. Hiermee willen we bijdragen aan een flexibeler gebruik van ons buitengebied, binnen de kaders zoals die in de omgevingsvisies zijn vastgelegd.

Het voorontwerp omgevingsplan heeft in het najaar van 2018 ter inzage gelegen. De ingediende inspraakreacties en de beantwoording hiervan zijn, daar waar nodig verwerkt in het ontwerp omgevingsplan. Ook is verder gewerkt aan de inhoudelijke invulling van het plan. Nu zijn de ontwerpplannen afgerond.

 

Plan milieueffectrapportage

Het omgevingsplan Buitengebied Brielle ziet op de algehele herziening van diverse bestemmingsplannen voor het buitengebied van Brielle. In de nabijheid van het plangebied, binnen de gemeente Westvoorne, ligt onder andere een groot deel van het Natura 2000 gebied Voornes Duin. Ook kent het plangebied een groot aantal agrarische en andere bedrijfslocaties. Gelet op de insteek van het omgevingsplan is het niet op voorhand uit te sluiten dat het omgevingsplan invloed heeft op beschermende natuur- of gebiedswaarden of een andere impact heeft op het milieu. Om die reden is bij het ontwerp omgevingsplan een ontwerp planMER opgenomen. Deze vindt u bij de toelichting van het omgevingsplan.

 

Ontwerpbesluiten Hogere waarde Wet geluidhinder

Gelijktijdig met het ontwerp omgevingsplan Buitengebied Brielle worden drie ontwerpbesluiten hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage gelegd. U kunt de ontwerpbesluiten inzien op het Stadskantoor in Brielle of via www.brielle.nl. De vaststelling van de volgende hogere waarden worden voorgesteld:

 

 • 1.

  Voor een woning aan de Kloosterweg 12 te Brielle vanwege het industrieterrein Maasvlakte-Europoort een hogere waarde van 51 dB(A) voor industrielawaai en vanwege de Kloosterweg een hogere waarde van 52 dB(A) voor wegverkeerslawaai.

 • 2.

  Voor een vervangende woning aan de Meeldijk 2 te Zwartewaal vanwege het industrieterrein Botlek-Pernis een hogere waarde van 51 dB(A) voor industrielawaai.

 • 3.

  Voor een woning aan de Rijksstraatweg nabij 38 te Vierpolders vanwege de Rijksstraatweg een hogere waarde van 53 dB(A) voor wegverkeerslawaai.

 

Indienen zienswijzen

Het ontwerp omgevingsplan Buitengebied Brielle bekijkt u via de website http://brielle.crotec-omgevingsplan.nl.

 

Tijdens de inzagetermijn van het ontwerp omgevingsplan kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerp omgevingsplan, het ontwerp planMER en de ontwerpbesluiten hogere waarden Wet geluidhinder geven. Zienswijzen kunnen door een ieder worden ingediend.

 

Een schriftelijke zienswijze op het ontwerp omgevingsplan of het ontwerp planMER Buitengebied Brielle richt u aan de gemeenteraad van Brielle, Postbus 101, 3230 AC Brielle. Zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten hogere waarde kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 101, 3230 AC Brielle.

 

Voor het mondeling indienen van reacties kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, Ghislaine van der Vlies, van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via 0181-471188.

 

Inloopavonden

Tijdens de inzagetermijn organiseren wij, samen met de gemeente Westvoorne, vier bijeenkomsten over de nieuwe plannen.

 

Wij organiseren op vier dagen inloopbijeenkomsten waarbij u eventuele specifieke vragen kunt stellen over een van de plannen. Van beide gemeenten zijn ambtenaren aanwezig om vragen te beantwoorden.

 

 • 1.

  Op woensdag 3 juli 2019 bent u tussen 16.00u en 20.00u welkom in de Brielse Tafel, Markt 2 in Brielle.

 • 2.

  Op maandag 8 juli 2019 bent u tussen 16.00u en 20.00u welkom in de Brielse Tafel, Markt 2 in Brielle.

 • 3.

  Op dinsdag 9 juli 2019 bent u tussen 16.00u en 20.00 u welkom in de hal van het gemeentehuis in Rockanje.

 • 4.

  Op dinsdag 16 juli 2019 bent u tussen 16.00u en 20.00 u welkom in de hal van het gemeentehuis in Rockanje.

 

Let op! Tijdens deze inloopmogelijkheden wordt geen algemene presentatie gegeven over de opzet van het plan. Er is dus geen startmoment van de bijeenkomst.

 

Digitale planvorming

De Omgevingswet gaat uit van een digitale werkwijze. De systematiek van het omgevingsplan is hier op afgestemd. Dit betekent onder andere ook dat een papieren versie van het nieuwe plan niet werkbaar is.

Wanneer u geen computer hebt kunt u het omgevingsplan in het stadskantoor in Brielle komen inzien. Ook wanneer u door een ambtenaar van de gemeente begeleid wilt worden in het plan dan is dat uiteraard mogelijk.

 

Brielle,

26 juni 2019

 

de secretaris van Brielle, N. van Waart

de burgemeester van Brielle, G.G.J. Rensen