Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenStaatscourant 2019, 35785VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Mariaplein en omgeving; doortrekking snelfietsroute

Logo Nijmegen

Kenmerk: G190362608

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN;

 

Overwegende,

 

 

dat gemeente Nijmegen zoals is opgenomen in de Beleidsnota Mobiliteit Nijmegen 2011-2020 Nijmegen Duurzaam Bereikbaar een actief fietsbeleid voert waarin onder meer wordt gestreefd naar een verdere toename van het fietsgebruik;

dat met het creëren van aantrekkelijke fietsvoorzieningen zoals snelfietsroutes wordt bijgedragen aan groei van het fietsgebruik;

dat met snelfietsroutes wordt beoogd woonlocaties te verbinden met belangrijke stedelijke bestemmingen;

dat dit moet resulteren in een toename van het forenzenverkeer op de (elektrische) fiets;

dat bovendien het recreatieve fietsverkeer hiermee wordt gestimuleerd;

dat het uitgangspunt is dat snelfietsroutes zo direct mogelijk zijn, kwaliteit bieden in de vorm van doorstroming (voorrang), vlakke verharding (asfalt) en aantrekkelijkheid (autoluw, schone lucht);

dat er als uitwerking van dit beleid in Nijmegen en omgeving snelfietsroutes zijn gerealiseerd;

dat een van deze routes het RijnWaalpad is, een snelfietspad tussen Nijmegen en Arnhem;

dat het RijnWaalpad aan Nijmeegse zijde in zuidelijke richting wordt doorgetrokken;

dat hiertoe de Dominicanenstraat, Daalsedwarsweg en de Fort Kijk in de Potstraat worden ingericht als fietsstraat;

dat genoemde straten zijn gelegen binnen de bebouwde kom van gemeente Nijmegen;

dat genoemde straten zich binnen een 30 km/uur zone bevinden en er eenrichtingsverkeer uitgezonderd (brom)fietsen is ingesteld;

dat met een fietsstraat een straat binnen een verblijfsgebied wordt bedoeld die functioneert als belangrijke fietsverbinding waar de positie van de auto ondergeschikt is aan die van de fiets;

dat bovendien de verkeerssituatie op het Mariaplein en in de Coehoornstraat in verband met de fietsroute wordt aangepast;

dat er een voetgangersoversteekplaats wordt aangewezen op de aansluiting Mr. Franckenstraat-Mariaplein en Berg en Dalseweg-Mariaplein (oostzijde);

dat in verband hiermee de met verkeerslichten geregelde oversteekplek op de Berg en Dalseweg aan de oostzijde van het Mariaplein vervalt;

dat het Mariaplein wordt aangewezen als rotonde en daarmee ook de voorrangssituatie op het plein wijzigt in de zin dat verkeer dat de rotonde nadert voorrang dient te verlenen aan verkeer op de rotonde;

dat er op het Mariaplein fietsstroken worden aangewezen;

dat aan de westzijde van de Coehoornstraat de bestaande bushalte opschuift in zuidelijke richting tot het punt nabij pand Coehoornstraat 22;

dat met de verkeersmaatregelen in dit besluit wordt bijgedragen aan een veilige verkeerssituatie op het Mariaplein, de Dominicanenstraat, de Daalsedwarsweg en de Fort Kijk in de Potstraat;

dat hiermee bovendien wordt bijgedragen aan een vlotte en veilige fietsroute vanaf het RijnWaalpad  richting stadscentrum en vice versa;

dat met het creëren van een aantrekkelijke en veilige fietsroute bovendien wordt bijgedragen aan een groei van het fietsgebruik;

dat dit past binnen de uitgangspunten over het gebruik van de fiets zoals opgenomen in de Beleidsnota Mobiliteit Nijmegen 2011-2020 Nijmegen Duurzaam Bereikbaar;

dat de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren en om weggebruikers en passagiers te beschermen;

dat ook wordt beoogd bij te dragen aan het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu;

dat aan het bijdragen aan de verkeersveiligheid en het creëren van aan een vlotte en veilige fietsroute door de stad een groter belang wordt toegekend dan aan het handhaven van de bestaande verkeerssituatie in de in dit besluit genoemde straten;

dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

dat terzake overleg met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland heeft plaatsgevonden;

dat gelet op het Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Nijmegen (gemeenteblad 2019 nr. 81066 d.d. 05-04-2019), voor wat betreft afdeling Stadsbeheer onder volgnr. 62 voor tijdelijke en definitieve verkeersbesluiten op basis van de Wegenverkeerswet 1994 onder voorwaarden mandaat is verleend aan het Afdelingshoofd Stadsbeheer (SB00) en het Bureauhoofd Parkeren en Verkeersmanagement (SB60);

gelet op de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 

 

besluiten:

 

 

 • I.

  door plaatsing van borden D1 als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) het Mariaplein (aansluiting Berg en Dalseweg-Mr. Franckenstraat- Dr. Claas Noorduijnstraat-Dominicanenstraat) aan te wijzen als rotonde; 

   

 • II.

  Door plaatsing van borden B6 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 en haaientanden de  voorrang op de onder I. genoemde rotonde zodanig te regelen dat verkeer dat de rotonde nadert voorrang dient te verlenen aan verkeer dat zich op de rotonde bevindt; 

   

  III. Door plaatsing van borden L2 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van zebramarkering als bedoeld in hoofdstuk IV, paragraaf 2 sub 9 van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens een voetgangersoversteekplaats aan te wijzen:

  a. Mr. Franckenstraat; direct ten noorden van het Mariaplein

  b. Berg en Dalseweg; direct ten oosten van het Mariaplein

   

  IV. door het aanbrengen van fietssymbolen en markering fietsstroken als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990/artikel 12 BABW aan te wijzen op het Mariaplein

   

  V. a. door plaatsing van bord L3 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 een bushalte aan te  wijzen aan aan de westzijde van de Coehoornstraat nabij pand Coehoornstraat 22

  b. door verwijdering van bord L3 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 de bushalte aan de westzijde van de Coehoornstraat ten zuiden van de aansluiting Fort Kijk in de Potstraat op te heffen

   

  VI. op de middengeleiders in de Berg en Dalseweg en de Mr. Franckenstraat (nabij het Mariaplein) met borden D2 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 aan te geven het  bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft

   

  VII. op punten waar dat noodzakelijk is voor het effectueren van de maatregelen in dit besluit  verkeerstekens op te heffen;

     

Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekeningen nr. 508512-313 d.d.  07-06-2018 en nr. 508512-311-2 d.d. 25-06-2018

 

 

Nijmegen, 20 juni 2019

Namens burgemeester en wethouders van Gemeente Nijmegen,

Arno Lucassen, Bureauhoofd Parkeren en Verkeersmanagement

Mededelingen

Bezwaar en Beroep

Dit besluit ligt gedurende zes weken na heden voor eenieder ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 75 Nijmegen (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur en op donderdag van 09.00-20.00 uur).

Gedurende deze termijn kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Het is mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier in de digitale balie van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl). Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift dient u in het bezit te zijn van een DigiD.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.