Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrutenStaatscourant 2019, 35676VerkeersbesluitenVerkeersbesluit verkeersmaatregelen i.v.m. herinrichting Scharenburg Druten

Logo Druten

 

Burgemeester en wethouders van Druten;

Gelet op:

 • artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • artikel 15 lid 1 van de WVW, ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW) ingevolge de plaatsing van verkeersborden volgens bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer worden verkeersbesluiten genomen na overleg met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Tweestromenland;

 • het mandaatbesluit van het college van Burgemeester en Wethouders om de bevoegdheid verkeersbesluiten te nemen te mandateren aan de beleidsadviseur Openbare Ruimte.

Overwegende dat:

 • de Scharenburg, Koekoek, Klepperheide, Parken en Corterhoven in Druten, in eigendom en beheer zijn bij de gemeente Druten en binnen de bebouwde kom liggen;

 • naast het benodigde onderhoud aan de riolering en de verharding ook de verkeerssituatie moet worden verbeterd;

 • dat het doel van het herinrichtingsproject het behoud en verbetering van de doorstroming van het verkeer in de toekomst is, maar ook het veiliger en beter oversteekbaar maken van de Scharenburg voor fietsers en voetgangers;

 • afgelopen jaar de planvorming heeft plaatsgevonden voor de herinrichting van de Scharenburg;

 • daarbij met stakeholders en andere belanghebbenden en geïnteresseerden overleg is geweest over het ontwerp;

 • er diverse raadsavonden en informatieavonden zijn geweest waarin de oplossingsrichting uitvoerig is besproken en waar ruimte was om inbreng te hebben;

 • het definitief ontwerp in het college en gemeenteraad is vastgesteld;

 • de wijziging van de verkeerssituatie het weggedeelte betreft van de Scharenburg binnen de bebouwde kom van Druten. De wijzigingen bestaan uit:

  • het aanleggen van een rotonde op de kruising Scharenburg met de Koningstraat;

  • het principe van rechts in en rechts uit wordt ingesteld op de kruisingen van de Scharenburg met de Parken, de Klepperheide en de uitrit van het parkeerterrein van Albert Heijn;

  • het fietspad aan de westzijde van de Scharenburg, over het gedeelte vanaf de rotonde met de Koekoek tot aan de Koningstraat vervalt en aan de oostzijde van de Scharenburg een eenzijdig 2-richtingen fietspad gerealiseerd wordt;

  • ten behoeve van de toegankelijkheid van het parkeerterrein van AH van uit zuidelijke richting, in de middenberm een opstelstrook voor linksaf slaand verkeer wordt gerealiseerd;

 • Door de reconstructie van het huidige voorrangskruispunt van de Scharenburg met de Koningstraat tot een rotonde, wordt de verkeersveiligheid op het kruispunt verbeterd omdat de gereden snelheden in de nieuwe situatie op de rotonde aanzienlijk lager liggen dan in de huidige situatie op de Scharenburg.

 • Voor het goed kunnen functioneren van de rotonde is het instellen van de verplichte rijrichting, het regelen van de voorrang en het verplichten dat de middengeleiders aan de rechterzijde wordt gepasseerd (in de rijrichting gezien) noodzakelijk. Ook sluit dit aan bij de verwachtingen van de weggebruikers omdat de genoemde verkeersregels ook op andere rotondes in Nederland van kracht zijn.

 • de werkzaamheden in 5 fases wordt uitgevoerd conform het Hoofdfaseringsplan en planning;

 • de verschillende fases ook verschillende tijdelijke verkeersmaatregelen vereisen;

 • voor de tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de werkzaamheden van de herinrichting van de Scharenburg separate verkeersbesluiten zijn opgesteld;

 • dit verkeersbesluit de definitieve situatie betreft;

 • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • dat de bovenvermelde maatregelen wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW om de vrijheid van het verkeer en de bruikbaarheid van de weg zoveel mogelijk te waarborgen.

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

Besluiten

 • 1.

  het intrekken van de bestaande verkeersbesluiten op de Scharenburg, weggedeelte tussen de rotonde met de koekoek en de rotonde Gelenberg;

 • 2.

  het plaatsen en instant houden van verkeersmaatregelen die benodigd zijn voor de definitieve verkeerssituatie met betrekking tot de herinrichting van de Scharenburg, Koekoek en de Klepperheide;

 • 3.

  verkeersborden B06 zoals opgenomen in bijlage I van het RVV1990 plus de markering van haaientanden te plaatsen waarmee wordt geregeld dat bestuurders die op de nieuwe rotonde kruising Scharenburg-Koningstraat rijden, voorrang hebben op bestuurders die de rotonde naderen;

 • 4.

  verkeersborden BB18-2r + D01 zoals opgenomen in bijlage I van het RVV1990 op de rotonde te plaatsen, waarmee wordt geregeld dat bestuurders op de rotonde verplicht de rijrichting volgen zoals aangegeven op de verkeersborden D1 (tegen de klok in);

 • 5.

  verkeersborden D02–r zoals opgenomen in bijlage I van het RVV1990 te plaatsen, waarmee wordt geregeld dat de middengeleiders verplicht aan de rechterzijde (in de rijrichting gezien) moeten worden gepasseerd;

 • 6.

  Verkeersborden B05 zoals opgenomen in bijlage I van het RVV1990 te plaatsen op de Scharenburg nabij de Parken, Klepperheide, uitritten van de Albert Heijn en Shell en de in-uitrit van het busstation Druten, waarbij het verkeer op de Scharenburg voorrang heeft op de zijstraten / aansluitingen;

 • 7.

  Verkeersborden D05r met onderbord OB52 of OB503OB02, zoals opgenomen in bijlage I van het RVV1990, te plaatsen op de Parken en Klepperheide, waarmee een verplichte rijrichting naar rechts wordt ingesteld voor bestuurders uitgezonderd fietsers;

 • 8.

  Verkeersborden G11 met onderbord OB52 of OB505, zoals opgenomen in bijlage I van het RVV1990, te plaatsen t.b.v. het éénzijdig 2-richtingen fietspad, t.h.v. de Scharenburg kruising Koningstraat, De Parken, Klepperheide, rotonde Koekoek en uitrit parkeerterrein Albert Heijn;

 • 9.

  Verkeersborden G11, zoals opgenomen in bijlage I van het RVV1990, te plaatsen op de middengeleider kruising de Parken en bij de rotonde Koningstraat;

 • 10.

  Verkeersbord C02, zoals opgenomen in bijlage I van het RVV1990, te plaatsen bij het fietspad rotonde Scharenburg-Koningstraat om te voorkomen dat fietsers, tegen de rijrichting in gaan rijden op het fietspad aan de oostzijde van de Scharenburg.

 • 11.

  Verkeersborden VF09, zoals opgenomen in bijlage I van het RVV1990, te plaatsen waarmee afslaand verkeer naar de Klepperheide en het busstation, wordt gewaarschuwd voor het kruisen van 2-richtingen fietsverkeer;

 • 12.

  Het aanbrengen van diverse figuratie en lijnmarkering, zoals opgenomen in bijlage I van het RVV1990, nodig voor de rijbaanscheiding, aangeven uitvoegstrook, fietspadaanduiding, kanalisatie en voorrangssituatie e.e.a. conform tekening;

 • 13.

  E.e.a. conform bijbehorende tekening met de verkeersmaatregelen en bebording van 9 april 2019 met tekeningnummer K18-0153-005.

Druten, 21 juni 2019

Namens burgemeester en wethouders van Druten,

ing. M.J.H. Eijkhout,

Beleidsadviseur Openbare Ruimte

Het verkeersbesluit ligt vanaf de publicatiedatum in de Staatscourant gedurende 6 weken ter inzage.

Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk zes weken na publicatie, tegen dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Gemeente Druten, Postbus 1, 6650 AA Druten. Zie hiervoor de bezwaarschriftbijsluiter.