Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2019, 35507VerkeersbesluitenOnderwerp: Parkeerverbod en 30 km/uur Vlet - Raamsdonksveer

Logo Geertruidenberg

Ondergetekende, handelend namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, daartoe gemachtigd middels het van kracht zijnde mandaatbesluit.

Overweg ingen ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeerbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van:

 • 1.

  Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  Het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

 • 3.

  Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • 4.

  Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

is het gewenst om de veiligheid en bereikbaarheid van gebruikers van het parkeerterrein Vlet te waarborgen.

Dit kan door middel van:

 • 1.

  Het instellen van een parkeerverbod (zone) op het parkeerterrein Vlet;

 • 2.

  Het instellen van een maximum snelheid van 30 km/uur (zone) op het parkeerterrein Vlet.

Het parkeerterrein Vlet in Raamsdonksveer wordt intensief gebruikt. Regelmatig zijn alle parkeervakken in gebruik. Hierdoor komt het voor dat voertuigen buiten de parkeervakken parkeren. Dit is geen gewenste situatie, omdat hierdoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Ook kan het voorkomen dat de doorgang wordt geblokkeerd door geparkeerde voertuigen. Om de situatie beter handhaafbaar te maken is het wenselijk om hier een parkeerverbod (zone) in te stellen, zodat uitsluitend parkeren binnen de vakken is toegestaan.

Daarnaast is de wettelijke maximum snelheid op het parkeerterrein in de huidige situatie nog steeds 50 km/uur. Ook dit is niet wenselijk op een parkeerterrein. Vanuit het oogpunt van eenduidigheid is het wenselijk om de snelheid hier terug te brengen naar 30 km/uur (zone).

Het in te stellen parkeerverbod en wettelijke maximum snelheid is van toepassing op de Vlet tussen Het Spant en de palen die voorkomen dat gemotoriseerd verkeer richting het Gangboord kan rijden. Het gebied aan de andere zijde van de palen, ook genaamd Vlet, is reeds een parkeerverbod (zone) en een wettelijke maximum snelheid van 30 km/uur (zone) van toepassing.

Gehoord

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistricten Hart van Brabant en de Baronie van de Regio-Eenheid Zeeland, West-Brabant.

Belangenafweging

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat door bovengenoemde maatregelen belanghebbenden onevenredig worden benadeeld, noch dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie ontstaat.

Besluit

 

 • 1.

  Tot het instellen van een parkeerverbod (zone), door middel van het plaatsen van de verkeersborden E01-zb en E01-ze;

 • 2.

  Tot het instellen van een wettelijke maximum snelheid van 30 km/uur (zone), door middel van het plaatsen van de verkeersborden A0130-zb en A0230-ze;

 • 3.

  Dat het plaatsen van de verkeersborden zal worden uitgevoerd overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening (met kenmerk GGt1901A-101 d.d. 14 maart 2019) en conform het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

 

Bij dit besluit behoort de volgende tekening:

 • -

  Verkeersbesluit parkeerverbod en 30 km/uur Vlet met kenmerk GGt1901A-101 d.d. 14 maart 2019

 

Raamsdonksveer, 14 maart 2019

  

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

namens dezen,

   

Jos Hopmans

Cluster Buitenruimte

Medewerker verkeer

 

Rechtsvoorzieningen

1. Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet dan worden ingediend binnen zes weken na de dag van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Een bezwaarschrift moet tenminste bevatten:

- handtekening;

- naam en adres van de indiener;

- dagtekening;

- aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- grond(en) van het bezwaar (motivering).

 

2. Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u sturen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda (telefoon 088-3611553, fax 088-3610284) of via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. U bent griffierecht verschuldigd. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.