Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoetermeerStaatscourant 2019, 35456Ruimtelijke plannenRectificatie: Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Islamitisch Cultureel Centrum en ontwerp verkeersbesluit Olof Palmelaan, gemeente Zoetermeer

Logo Zoetermeer

[Deze bekendmaking betreft een rectificatie omdat de titel van de publicatie onjuist was. De oorspronkelijke bekendmaking is op 20 juni 2019 beschikbaar via Gemeenteblad 2019, 151589 en Staatscourant 2019, 34703.]

 

Coördinatiebesluit verkeersbesluit Olof Palmelaan

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 11 juni 2019 hebben besloten in te stemmen met de toepassing van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor het verkeersbesluit aan de Olof Palmelaan. Dit is conform het bepaalde in de Coördinatieverordening van de gemeente Zoetermeer (zie voor de verordening: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zoetermeer/107634/107634_1.html).

 

Het coördinatiebesluit ligt vanaf 21 juni 2019 ter inzage bij de Omgevingsbalie in de publiekshal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. Wilt u het besluit bij de Omgevingsbalie inzien dan dient u eerst een afspraak te maken door een digitaal afspraakformulier in te vullen via de website van de gemeente Zoetermeer: www.zoetermeer.nl. U kunt dit besluit ook inzien op: https://www.zoetermeer.nl/moskee

 

Het is niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar of beroep in te stellen.

 

Toelichting

De gemeentelijke coördinatieregeling maakt het mogelijk om de procedure voor het verkeersbesluit en de omgevingsvergunning gelijktijdig op te laten lopen met de procedure voor het bestemmingsplan. Met de coördinatieregeling worden de betrokken besluiten gezamenlijk voorbereid en gelijktijdig bekendgemaakt. Ook vindt bundeling van rechtsbescherming plaats zodat een belanghebbende kan volstaan met het indienen van één zienswijze tegen één of meer van de gecoördineerde besluiten.

 

Op 4 december 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Met het besluit van 11 juni 2019 wordt ook het verkeersbesluit als te coördineren besluit toegevoegd.

 

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Islamitisch Cultureel Centrum en ontwerp verkeersbesluit Olof Palmelaan

 

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat met ingang van 21 juni 2019, op grond van artikel 3.8 en 3.32 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, de volgende ontwerpbesluiten ter inzage liggen:

  • Ontwerpbestemmingsplan Islamitisch Cultureel Centrum (bij het ontwerpbestemmingsplan behoort geen exploitatieplan);

  • Ontwerp omgevingsvergunning;

  • Ontwerp verkeersbesluit.

 

Toelichting

Coördinatieregeling

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp van de omgevingsvergunning en het ontwerp verkeersbesluit wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van paragraaf 3.6.1 Wet ruimtelijke ordening. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 december 2018 besloten de coördinatieregeling toe te passen voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Aanvullend heeft het college op 11 juni 2019 besloten de coördinatieregeling toe te passen voor het verkeersbesluit. De besluiten met betrekking tot het Islamitisch Cultureel Centrum (ICC) worden gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegd gezag voor de besluitvorming omtrent de omgevingsvergunning en het verkeersbesluit.

 

Ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een perceel aan de Olof Palmelaan, nabij de rotonde tussen de Franklinstraat en de Olof Palmelaan, naast de brandweerkazerne. Stichting ICZ is voornemens om op deze locatie een ICC te bouwen. De huidige bestemming van het perceel aan de Olof Palmelaan laat de bouw van het ICC niet toe. Voorliggend ontwerpbestemmingsplan is opgesteld om de bouw van het ICC mogelijk te maken. Het plangebied omvat, behalve het perceel waarop het ICC is voorzien, een tweetal percelen waarop parkeervoorzieningen worden bestemd. Het gaat om een perceel iets ten zuiden van de beoogde bouwlocatie en een perceel aan de Olof Palmelaan, ten zuiden van de Praxis.

 

Ontwerp omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning maakt de realisatie van het ICC mogelijk. De ontwerp omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:

  • het bouwen van een bouwwerk;

  • handelen in strijd met regels van het bestemmingplan t.b.v. parkeren;

  • het maken van een uitweg.

 

Ontwerp verkeersbesluit

Om de verkeersveiligheid te waarborgen en te voorkomen dat de doorgang voor grote (hulp)voertuigen wordt belemmerd, wordt een parkeerverbod aan de Olof Palmelaan ingesteld. Voor het instellen van een parkeerverbod is een verkeersbesluit nodig.

 

Indienen van zienswijzen op de genomen besluiten

 

Ontwerpbestemmingsplan, ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verkeersbesluit

De genoemde ontwerpbesluiten liggen met ingang van 21 juni 2019 voor een periode van zes weken ter inzage (tot en met 1 augustus 2019). In deze periode kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze indienen omtrent het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp verkeersbesluit. Schriftelijke zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp verkeersbesluit kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 079.

 

Wij verzoeken u in uw brief duidelijk te vermelden of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan, op de ontwerp omgevingsvergunning of op het ontwerp verkeersbesluit.

 

Informatie

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u genoemde stukken inzien, dan kunt u terecht bij de Omgevingsbalie in de publiekshal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. De Omgevingsbalie is geopend op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur en op vrijdag aansluitend tot 19.30 uur. U dient een afspraak te maken via het digitale afspraakformulier dat u aantreft en in kunt vullen op www.zoetermeer.nl.  

 

Voor het maken van een afspraak of een mondelinge toelichting kunt u bellen naar telefoonnummer 14 079.

 

Deze publicatie is digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente Zoetermeer:

www.zoetermeer.nl/moskee .   

 

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is digitaal raadpleegbaar op:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0637.BP00046-0002  

 

De bronbestanden zijn beschikbaar gesteld via https://validator.ruimtelijkeplannen.nl/web-roi/index/showManifest?organizationId=zoetermeer&striVersion=STRI2008 (onder NL.IMRO.0637.BP00046-0002).

  

Zoetermeer, 20 juni 2019

 

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer,

 

de secretaris,

B.J.D. Huykman

 

de burgemeester,   

Ch.B. Aptroot