Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierStaatscourant 2019, 35413VergunningenOntwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)Activiteit archeologisch monument

Logo Westerkwartier

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken bekend dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een ontwerp-vergunning archeologisch monument heeft toegestuurd voor:

graafwerkzaamheden binnen en buiten de kerk in verband met de vernieuwing en verplaatsing van nutsvoorzieningen en de modernisering van een toilet op het perceel met de kadastrale aanduiding: Aduard B-3154 (Rijksmonumentennummer 531043/locatie Burgemeester Seinenstraat 42) te Aduard, gemeente Westerkwartier.

Inzage

Dit betekent dat wij een ontwerpbesluit ter inzage moeten leggen. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na publicatie 6 weken ter inzage op de locatie Hooiweg 9 te Zuidhorn.

Zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze kun u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Westerkwartier. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken. U kunt hiervoor terecht op de 4 locaties of dit kan telefonisch via telefoonnummer 14 0594.

Beroep

Een beroepschrift tegen de definitieve omgevingsvergunning kunt u te zijner tijd alleen indienen als u belanghebbende bent in de zin van artikel 1:2, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht en zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit-omgevingsvergunning of u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met gemeente Westerkwartier via telefoonnummer 14 0594.