Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2019, 35365Ruimtelijke plannenOntwerp Bestemmingsplan Stedelijk Gebied 2019

Logo Bladel

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp bestemmingsplan “Stedelijk Gebied 2019” ter inzage ligt.

 

Inhoud

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op verschillende ruimtelijke initiatieven verdeeld over de kernen Bladel, Casteren, Netersel en Hapert. Alle locaties zijn gelegen binnen de huidige of beoogde bebouwde kom (woongebieden of bedrijventerrein). In het bestemmingsplan “Stedelijk Gebied 2019” vinden er bestemmingswijzigingen plaats voor de volgende locaties:

  • Beukenbos (naast 87), Bladel

  • Leemskuilen 6, Bladel

  • Rond Deel 10, Bladel

  • Bedrijventerrein de Sleutel (ten oosten van de Raambrug), Bladel

  • De Hoeve 4, Netersel

  • De Hoeve 32, Netersel

  • De Hoeve 34, Netersel

  • Latestraat (naast 6), Netersel

  • Metaalweg 7, Hapert

  • De Kuil (naast 20C), Hapert

Daarnaast zijn er in het bestemmingsplan “Stedelijk Gebied 2019” enkele door de gemeente verkochte groenstroken verwerkt. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding.

 

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt van 27 juni tot en met 7 augustus 2019 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.BPO6002StedGeb2019-ONTW

 

Indienen zienswijzen

Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke reactie moet u sturen naar de gemeenteraad van Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van het ontwerpplan deze betrekking heeft. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KCC of met mevrouw M. van Dooren van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636). Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.