Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxmeerStaatscourant 2019, 35279Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied 2018”

Logo Boxmeer

 

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend dat de gemeenteraad op 16 mei 2019 het bestemmingsplan “Buitengebied 2018” gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied 2008.

Ook op 16 mei 2019 heeft de gemeenteraad het plan-MER (Milieueffectrapportage), het advies van de MER-commissie en de aanvullende notitie voor kennisgeving aangenomen.. In dit plan-MER zijn de effecten van de ontwikkelings- mogelijkheden in het nieuwe bestemmingsplan onderzocht. Daarnaast is onderzocht of er maatregelen mogelijk zijn om negatieve effecten te voorkomen of te verminderen.

Met ingang van 26 juni 2019 ligt het bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal te raadplegen via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.boxmeer.nl/bekendmakingen/bestemmingsplannen.

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan tot en met 6 augustus 2019 bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Tevens kunnen belanghebbenden, ook als zij niet eerder een zienswijze naar voren hebben gebracht, beroep instellen tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen. Een beroepschrift wordt gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 7 augustus 2019, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Indien u nog vragen heeft – bij voorbeeld over de aangebrachte wijzigingen -, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimte en Economie.