Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2019, 35224VerkeersbesluitenOnderwerp: Voetgangersoversteekplaats Boterpolderlaan in Raamsdonksveer

Logo Geertruidenberg

Ondergetekende, handelend namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, daartoe gemachtigd middels het van kracht zijnde mandaatbesluit.

Overwegende ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeerbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van:

 • 1.

  Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  Het in stand houden van de weg en waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

Is het gewenst om de huidige voetgangersoversteekplaats ter hoogte van Boterpolderlaan 52 te verwijderen en opnieuw te realiseren ter hoogte van Boterpolderlaan 56 te Raamsdonksveer.

Op dit moment vinden de werkzaamheden plaats voor de herinrichting van het terrein van Boterpolderlaan 11 ten behoeve van een nieuwe supermarkt van Jumbo. Door de aanpassingen op het terrein dienen de bestaande inritten te worden aangepast, wat tot gevolg heeft dat de huidige oversteek ter hoogte van Boterpolderlaan 52 niet passend en veilig is in de nieuwe situatie. Om een veilige oversteek op het traject te waarborgen wordt de oversteek verwijderd en een nieuwe oversteek gerealiseerd ter hoogte van Boterpolderlaan 56. Om een vorm van schijnveiligheid te voorkomen wordt ter hoogte van de oversteekplaats een feitelijke maatregel uitgevoerd, waarmee de weg wordt versmald. Dit remt de snelheid van het gemotoriseerd verkeer waarmee een veilige oversteek geboden wordt.

Concreet betekent dit:

 • dat voetgangers ter hoogte van de voetgangersoversteekplaats voorrang hebben bij het oversteken op het gemotoriseerd- en fietsverkeer op de Boterpolderlaan;

 • dat het genoemde wegvak in beheer is bij de gemeente Geertruidenberg;

 • dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat deze maatregelen belanghebbenden onevenredig worden benadeeld, noch dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie ontstaat;

 • dat de herinrichting van de in dit verkeersbesluit genoemde delen van de Boterpolderlaan reeds in uitvoering is;

 • dat daarom dit verkeersbesluit wordt geëffectueerd voordat de termijn, waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, is verstreken.

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistricten Hart van Brabant en de Baronie van de Regio-Eenheid Zeeland, West-Brabant.

Besluit

 

 • 1.

  Het verplaatsen van de voetgangersoversteekplaats en het verplaatsen van de borden L2f (van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) van de Boterpolderlaan ter hoogte van nummer 52 naar de Boterpolderlaan ter hoogte van nummer 56.

 

Bij dit besluit behoort de volgende tekening:

- DVB 19-10 SITUATIETEKENING 

 

Raamsdonksveer, 18-06-2019

  

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

namens dezen,

   

J. Hopmans

Medewerker verkeer

Cluster Buitenruimte

 

Rechtsvoorzieningen:

1. Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U dient dit bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van genoemd besluit niet.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- dagtekening;

- aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- grond(en) van het bezwaar (motivering).

2. Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u sturen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda (telefoon 076-5311311) of via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. U bent griffierecht verschuldigd. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.