Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2019, 35179VerkeersbesluitenBURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ALPHEN CHAAM

Logo Alphen-Chaam

gelet op het besluit van de raad d.d. 25 september 1995, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gedelegeerd is aan het college van burgemeester en wethouders;

gelet op het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 22 februari 2011, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten en het verlenen van ontheffingen, per 24 maart 2011, is gemandateerd aan het afdelingshoofd Ingenieursbureau;

gelet op het bepaalde in artikel 2, 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994;

gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de Algemene wet bestuursrecht;

o v e r w e g e n d e :

dat het garanderen van de bereikbaarheid, het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verhogen van de verkeersleefbaarheid de hoofddoelstellingen van het verkeer -en vervoersbeleid zijn;

dat de Ulicotenseweg aangewezen is als gebiedsontsluitingsweg met een maximum snelheid van 60 km/h;

dat de Ulicotenseweg veelvuldig wordt gebruikt als fietsroute van schoolgaande kinderen tussen Ulicoten, Chaam en Breda vice versa;

dat het wenselijk is om een voorrangsregeling in te stellen op de versmallingen;

dat door het instellen van een voorrangsregeling de snelheid ter hoogte van de versmallingen wordt verlaagt;

dat van de genoemde maatregel een effectieve bijdrage mag worden verwacht aan de invulling van het door de gemeente Alphen Chaam gevoerde verkeers- en vervoersbeleid;

dat het belang van omwonenden en het algemeen belang van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid dat aan invoering van de maatregel ten grondslag ligt, tegen elkaar zijn afgewogen;

dat voldaan is aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Alphen Chaam.

b e s l u i t e n :

tot het instellen van een vooraanduiding op de wegversmallingen op de Ulicotenseweg, door plaatsing van de borden F5 en F6, overeenkomstig bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en Verkeerstekens 1990, een en ander zoals op de bij dit besluit behorende tekening is aangegeven.

Alphen, 31 mei 2019

Coördinator Leefomgeving

Angelique van Dijk

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na publicatiedatum bezwaar maken. Ook kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Meer informatie hierover kunt u lezen onder het kopje Rechtsmiddelen

Rechtsmiddelen

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken? Dit kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. U stuurt uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Alphen Chaam

Postbus 3

5130 AA Alphen

De volgende informatie moet in uw bezwaarschrift staan:

  • uw naam en adres;

  • de datum waarop u de brief schrijft;

  • uw handtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

  • waarom u bezwaar maakt.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.alphenchaam.nl/bezwaar

Voorlopige voorziening

Is het belangrijk dat de uitvoering van het besluit direct tegengehouden wordt? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit kan alleen als u ook al een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend. U kunt deze voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht. Het adres is Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het aanvragen van deze voorziening moet u griffierecht betalen. U kunt bij de rechtbank navragen hoeveel dat precies is.

U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Indien tegen een beschikking bezwaar of beroep is ingesteld en bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.