Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk OnderzoekStaatscourant 2019, 35088Overig

Rectificatie call for proposals “Comeniusprogramma Senior Fellows 2020”, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Op 26/06/2019 is in de Staatscourant, nr. 35088, de call for proposals Comeniusprogramma Senior Fellows 2020, gepubliceerd.

Deze publicatie bevat vier tekstuele fouten:

 • a. In paragraaf 3.1 (‘Wie kan aanvragen’) is onder het kopje “Voorwaarden bij het indienen van aanvragen in het Comeniusprogramma” abusievelijk de tekst

  “Per faculteit7 , 8 kan één aanvraag worden ingediend. De decaan en/of faculteitsdirecteur onderschrijft de aanvraag met een inhoudelijke aanbeveling en de verklaring dat de projectleider bij toekenning voldoende ruimte geboden zal worden het project tot uitvoering te brengen.”

  niet opgenomen. De juiste tekst van deze passage is als volgt:

  “Voorwaarden bij het indienen van aanvragen in het Comeniusprogramma

  Aanvragen kunnen worden ingediend door onderwijsprofessionals werkzaam aan de bekostigde instellingen voor hoger onderwijs in Nederland (artikel 1.8 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

  Per faculteit7, 8 kan één aanvraag worden ingediend. De decaan en/of faculteitsdirecteur onderschrijft de aanvraag met een inhoudelijke aanbeveling en de verklaring dat de projectleider bij toekenning voldoende ruimte geboden zal worden het project tot uitvoering te brengen.

  Een aanvrager treedt op als projectleider, en kan in zijn aanvraag een team van collega’s, adviseurs en studenten opgeven (“projectleden”). 9

  • Een aanvrager kan per jaar voor slechts een van de drie beurzen in het Comeniusprogramma (Teaching, Senior en Leadership Fellows) indienen;

  • Een Comenius Fellow die eerder een Comeniusbeurs toegekend heeft gekregen, kan binnen het programma ‘klimmen’, maar kan niet nogmaals een aanvraag indienen voor dezelfde beurs, of voor een beurs op een ‘lagere trede’. De aanvraag voor een beurs in de volgende trede mag worden ingediend in het laatste jaar van het lopende Comeniusproject, zodat projecten in looptijd op elkaar aansluiten; deze mogen echter niet overlappen10;

  • Bij toekenning wordt alleen de aanvrager – en dus niet de rest van het team – tot Comenius Fellow benoemd en treedt hij toe tot het ComeniusNetwerk (zie o.a. paragraaf 3.5 ‘Na toekenning’).

  De aanvrager dient de vooraanmelding en uitgewerkte aanvraag via ISAAC in en ontvangt tijdens de beoordelingsprocedure alle berichten van het NRO en OCW. Na toekenning is de aanvrager het aanspreekpunt voor het NRO en OCW.”

 • b. In paragraaf 3.2 (‘Wat kan aangevraagd worden’) is in de inleiding abusievelijk de tekst

  “Per aanvraag is een budget van maximaal € 100.000,- beschikbaar. Het aangevraagde bedrag kan niet hoger zijn dan € 1.000.00,- en niet lager dan € 90.000,–.“

  opgenomen. De juiste tekst van deze passage is als volgt:

  “Zie voor het totale beschikbare budget voor deze ronde paragraaf 1.2 ‘Beschikbaar budget’.

  Aanvragen kunnen ingediend worden voor projecten met een looptijd van minimaal 24 en maximaal 30 maanden. De startdatum van een project kan niet vóór de geplande bekendmaking van het besluit liggen, en dus niet vóór 1 mei 2020.

  Per aanvraag is een budget van maximaal € 100.000,– beschikbaar. Het aangevraagde bedrag kan niet hoger zijn dan € 100.000,– en niet lager dan € 90.000,–.

  Voor het verwerken van de begroting van uw aanvraag is een apart format beschikbaar (Excel bestand). Dit begrotingsformat dient u in te vullen en als bijlage mee te sturen met uw aanvraag wanneer u deze digitaal indient.

  Er kan budget worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het project verbonden personele kosten, als voor materiële kosten.

  Wanneer er cofinanciering beschikbaar wordt gesteld, kan de totale begroting van een project de maximale hoogte van de beurs overschrijden (€ 100.000,-). De cofinanciering mag echter niet hoger zijn dan het aangevraagde budget (omdat het Ministerie van OCW de hoofdfinancier van het project moet blijven). Daarnaast moet uit het begrotingsformat duidelijk blijken welke personele of materiële kosten door (in-kind) cofinanciering worden gedekt. De cofinanciering moet op het moment van indiening van de aanvraag (door middel van een garantieverklaring) gegarandeerd zijn. Het aanvraagformulier, de verklaring van de decaan/faculteitsdirecteur en de garantieverklaring (indien cofinanciering) worden als één samengevoegd PDF bestand ingediend.

  De Comeniusbeurs wordt via de rijksbijdrage uitgekeerd aan de instelling waar het project zal worden uitgevoerd. Dit betekent dat de verantwoording van de financiële afhandeling van het project in het jaarverslag van de instelling opgenomen dient te worden.”

 • c. In paragraaf 4.2.2 (‘Beoordelingscriteria vooraanmeldingen en uitgewerkte aanvragen’) onder het kopje “Onderwijservaring en -visie van de aanvrager (25%)” is abusievelijk de tekst

  “Past de aanvrager, gezien zijn/haar onderwijservaring en huidige positie aan de onderwijsinstelling bij het profiel van de Senior Fellow, zoals omschreven in de paragrafen 1.1 en 3.1?”

  opgenomen. De juiste tekst van deze passage is als volgt:

  “4. Onderwijservaring en -visie van de aanvrager (25%)

  • a. Past de aanvrager, gezien zijn/haar onderwijservaring en huidige positie aan de onderwijsinstelling, bij het profiel van de Senior Fellow, zoals omschreven in de paragrafen 2.2 en 3.1? Zijn deze ervaring en positie passend bij het project zoals omschreven in de aanvraag?

  • b. Blijkt uit het professional statement van de aanvrager een doordachte visie op onderwijs, de wijze waarop hij/zij deze in de onderwijspraktijk toepast en de wijze waarop het voorgestelde project hierbij aansluit? Besteedt de aanvrager aandacht aan de bijdrage die de Comeniusbeurs en het lidmaatschap van het ComeniusNetwerk kan geven aan de onderwijscarrière van de aanvrager?”

 • d. In paragraaf 6.1.2 (‘Hogescholen’) is onder elk kopje per hogeschool niet de duiding opgenomen dat het om een maximaal aantal aanvragen per ‘verschillende’ instituten gaat.

  De juiste tekst van deze passage is als volgt:

  “6.1.2 Hogescholen

  Kleinschalige en/of gespecialiseerde hogescholen

  Kleinschalige en/of gespecialiseerde bijzondere hogescholen met een inschrijvingsaantal van <2000 inschrijvingen per jaar, zoals gepubliceerd op de kengetallenwebsite van de Vereniging Hogescholen, kunnen maximaal één aanvraag indienen.

  Hogeschool Utrecht

  Vanuit de Hogeschool Utrecht kunnen acht aanvragen door verschillende instituten ingediend worden. De coördinatie van de aanvragen uit de instituten verloopt via het HU Grant Office. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Femke During via hugrantoffice@hu.nl.

  Hogeschool Saxion

  Vanuit Hogeschool Saxion kunnen acht aanvragen door verschillende instituten ingediend worden. De coördinatie van de aanvragen uit de instituten verloopt via Julia van de Geijn, geïnteresseerden kunnen zich bij haar melden via j.j.m.vandegeijn@saxion.nl.

  Avans Hogeschool

  Vanuit Avans Hogeschool kunnen acht aanvragen door verschillende instituten ingediend worden. De coördinatie van de aanvragen uit de instituten verloopt via Jetta Wille, geïnteresseerden kunnen zich bij haar melden via ja.wille@avans.nl of via 088-5257513.

  Fontys

  Vanuit Fontys Hogeschool kunnen acht aanvragen door verschillende instituten ingediend worden. De coördinatie van de aanvragen uit de instituten verloopt via Johan Vlugter, geïnteresseerden kunnen zich bij hem melden via j.vlugter@fontys.nl.

  Hanzehogeschool Groningen

  Vanuit Hanzehogeschool Groningen kunnen acht aanvragen door verschillende instituten ingediend worden. De coördinatie van de aanvragen uit de instituten verloopt via Hoa Pham, geïnteresseerden kunnen zich bij haar melden via v.n.h.pham@pl.hanze.nl.

  Van Hall Larenstein

  De twee domeinen Delta Areas and Resources en Food and Dairy kunnen ieder maximaal één aanvraag indienen.”


X Noot
7

In deze call for proposals wordt het woord ‘faculteit’ gehanteerd als meest gangbare term voor ‘organisatieonderdeel binnen een onderwijsinstelling dat in het organogram direct onder het College van Bestuur valt.’ Instellingen gebruiken verschillende benamingen voor deze onderwijsorganisatie-onderdelen, bijvoorbeeld ‘domein’, ‘instituut’ of ‘academie’. Interdisciplinaire onderwijscentra (zoals Centres of Expertise) die volledige onderwijsprogramma’s aanbieden, niet verbonden zijn aan één faculteit, maar rechtstreeks onder het College van Bestuur van de instelling gepositioneerd zijn, kunnen tevens maximaal één aanvraag indienen.

X Noot
8

Voor een aantal instellingen met een niet-klassieke organisatiestructuur zijn specifieke limieten opgesteld. Zie hiervoor de bijlage bij deze call for proposals.

X Noot
9

Het is niet (meer) mogelijk een “mede-aanvrager” te registreren in ISAAC: alle leden van het projectteam kunnen in het aanvraagformulier genoemd worden.

X Noot
10

Een aanvrager die in de ronde 2018 of 2019 onsuccesvol een uitgewerkte aanvraag voor een beurs in het Comeniusprogramma heeft ingediend, kan in de ronde 2020 opnieuw indienen. Vanaf 2020 geldt echter dat het maximum aantal uitgewerkte aanvragen in dezelfde trede in het Comeniusprogramma gesteld wordt op twee aanvragen in achtereenvolgende jaren.