Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenStaatscourant 2019, 34790Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Omgeving Nistelrodeseweg

Logo Uden

Burgemeester en wethouders van Uden maken bekend dat met ingang van vrijdag 21 juni 2019 het ontwerpbestemmingsplan ‘Omgeving Nistelrodeseweg’ gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 1 augustus 2019, ter inzage wordt gelegd.

Het plangebied bevindt zich aan de noordzijde van Uden, ten noorden van de Rondweg. De Nistelrodeseweg loopt door het midden van het plangebied. Ten oosten van de Nistelrodeseweg vormen de Lagerbosweg en de Slabroekseweg respectievelijk de zuidelijke en oostelijke grens van het plangebied. Ten westen van de Nistelrodeseweg wordt het plangebied aan de westzijde begrensd door de A50 en aan de zuidzijde door het Foodcourt en Hotel Van der Valk.

Het bestemmingsplan is conserverend van aard: het biedt een passend juridisch-planologisch kader voor de bestaande situatie qua gebruik en bebouwing. Tevens biedt het plan via wijzigingsbevoegdheden mogelijkheden voor enkele ontwikkelingen.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt ter inzage tijdens de openingstijden bij de centrale balie van de afdeling Publiekszaken in het Gemeentehuis, Markt 145 te Uden. De documenten zijn ook digitaal raadpleegbaar via de website van de gemeente Uden, via www.uden.nl, onder ‘inwoners en ondernemers/bouwen en verbouwen/-bestemmingsplannen/overzicht bestemmingsplannen/plannen in procedure’. Het ontwerpbestemmingsplan en de overige stukken zijn ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl, via NL.IMRO.0856.BPNistelrodeseweg-ON01.

Indienen zienswijzen

Tot en met 1 augustus 2019 kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijk, met het naar voren brengen van een zienswijze reageren op het ontwerpbestemmingsplan.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Uden, Postbus 83, 5400 AB Uden. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar. U kunt ook digitaal een zienswijze indienen. Hiervoor dient u conform de regeling elektronisch verkeer gebruik te maken van het webformulier op de website www.uden.nl. Dit formulier kunt u vinden onder ‘inwoners en ondernemers/bouwen en verbouwen/bestemmingsplannen/procedure bestemmingsplan’. Een zienswijze die op een andere digitale wijze wordt ingediend, bijvoorbeeld per e-mail, wordt niet in behandeling genomen.

De eventueel naar voren gebrachte zienswijzen zullen door de gemeenteraad worden betrokken bij de verdere besluitvorming.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, bereikbaar op telefoonnummer 0413 281 911.

Uden, 20 juni 2019.

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

drs. D. van Deurzen

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers