Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkStaatscourant 2019, 34765Ruimtelijke plannenONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED, GRAAFSEDIJK19-21 BEERS’

Logo Cuijk

 

Burgemeester en wethouders van Cuijk maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Graafsedijk 19-21Beers’ ter inzage wordt gelegd.

Tevens maken burgemeester en wethouders van Cuijk - overeenkomstig artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening - bekend, dat ten behoeve van dit ontwerpbestemmingsplan een anterieure exploitatieovereenkomst is gesloten.

 

De voormalige veehouderijlocatie aan de Graafsedijk 19-21 in Beers wordt getransformeerd naar vier woonpercelen. Door sloop van de stallen ontstaat ter plaatse een ruimtelijke kwaliteitsverbetering. De twee bedrijfswoningen worden burgerwoningen. Op grond van behoud van de cultuurhistorische waarden wordt het mogelijk gemaakt om een tweede woning in de bestaande boerderij en een nieuwe woning in de waardevolle schuur te realiseren.

 

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken en een zakelijke beschrijving van de inhoud van de exploitatieovereenkomst liggen zes weken ter inzage van 26 juni 2019 tot en met 6 augustus 2019. Een uitgeprint exemplaar kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis te Cuijk tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer: NL.IMRO.1684.18BPgraafsedk1921-ON01.

 

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de burgemeester en wethouders van Cuijk, postbus 7, 5360 AA GRAVE. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer R. Harmsen, team Ruimtelijk Beleid, algemeen telefoonnummer 0485-460300. Zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen.

 

Cuijk, 25 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Cuijk