Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2019, 34722VerkeersbesluitenGemeente Den Haag, verkeersbesluit: Morgenstond Zuid en Leggelostraat (instellen (partieel) eenrichtingsverkeer en instellen parkeerverbod) BWT-00052VKZ19

Logo 's-Gravenhage

[BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG,

gelezen het op 3 april 2019 ingekomen verzoek van de wegbeheerder van de gemeente Den Haag

in stadsdeel Escamp, tot het nemen van een verkeersbesluit voor het instellen van (partieel) eenrichtingsverkeer op enkele weggedeelten in het gebiedMorgenstond Zuid en het instellen

van een parkeerverbod op een gedeelte van de Leggelostraat;

gelezen de op 2 mei 2019  ontvangen brief van de Politie Den Haag, Dienst Regionale

Operationele Samenwerking, Afdeling Infrastructuur, Team Verkeer, kenmerk 2019/-;

overwegende,

dat na de reconstructie en aanpassing van de infrastructuur van enkele straten in het gebied

Morgenstond Zuid deze weggedeelten te smal zijn voor verkeer in twee richtingen, zodat het

uit oogpunt van onder meer de verkeersveiligheid wenselijk is om ter plaatse partieel

eenrichtingsverkeer (eenrichtingsverkeer met uitzondering van fietsers en bromfietsers)

in te stellen en wel op het Eeldeplantsoen, in de Koekangestraat (tussen de Steenwijklaan

en de Coevordenstraat, inrijden toegestaan vanaf de zijde van de Steenwijklaan), in de

Leggelostraat (tussen de Steenwijklaan en de Coevordenstraat, inrijden toegestaan vanaf

de zijde van de Melis Stokelaan) en op de Steenwijklaan (tussen de Dedemsvaartweg en

de Loevesteinlaan, inrijden toegestaan vanaf de zijde van de Leyweg);

dat in dit verband voorts een parkeerverbod wordt ingesteld in het gedeelte van de Leggelostraat

dat is gelegen tussen de Melis Stokelaan en het Eeldeplantsoen (aan de even zijde van de weg);

dat gezien het gestelde in artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het

wegverkeer juncto artikel 2 Wegenverkeerswet kan worden opgemerkt dat met het nemen

van de onderhavige verkeersmaatregel(en) het volgende wordt nagestreefd:

het verzekeren van de veiligheid op de weg;het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; dat het voornemen om deze verkeersmaatregel(en) in te stellen op de voorgeschreven wijze is gepubliceerd en gedurende een periode van vier weken ter inzage heeft gelegen teneindebelanghebbenden in de gelegenheid te stellen een zienswijze daarop kenbaar te maken; dat geen reactie is ingekomen; dat ten aanzien van de onderhavige verkeersmaatregel(en) het overleg als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft plaatsgevonden; dat de betreffende weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Den Haag en zijn gelegenbinnen de bebouwde kom van die gemeente; gelet op de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Den Haag en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit; gelet op artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994, juncto artikel 1, artikel 4eerste lid, artikel 12 onder a en b, artikel 18, artikel 21 en 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 460, 1990); BESLUITEN:  door het plaatsen van borden volgens model C02, C03 en C04 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990), met onderborden volgens model OB 54 op de onderstaande weggedeelten (partieel) eenrichtingsverkeerin te stellen, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:I.01: Eeldeplantsoen; I.02:  Koekangestraat, tussen de Steenwijklaan en de Coevordenstraat (inrijden toegestaan vanaf de zijde van de Steenwijklaan); I.03:  Leggelostraat, tussen de Steenwijklaan en de Coevordenstraat (inrijden toegestaan vanaf de zijde van de Melis Stokelaan); I.04: Steenwijklaan, tussen de Dedemsvaartweg en de Loevesteinlaan (inrijden toegestaan vanaf de zijde van de Leyweg); door het plaatsen van borden volgens model E01 van Bijlage 1 van het Reglement verkeers-regels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) het parkeren van voertuigen te verbiedenop het gedeelte van de Leggelostraat dat is gelegen tussen de Melis Stokelaan en het Eeldeplantsoen (aan de even zijde van de weg), dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening;  dat als gevolg van de bovenomschreven verkeersmaatregelen alle eerder genomen verkeers- maatregelen/-verkeersbesluiten die hierop betrekking hebben, worden ingetrokken (en de daarmee samenhangende verkeerstekens worden verwijderd) en wel voor zover het gestelde daarin direct betrekking heeft op hetgeen thans opnieuw wordt geregeld;    dat bovengenoemde maatregel(en) gelden op de wijze als aangegeven op de bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening, die kan worden ingezien bij het Haags Informatiecentrum, Spui 70, Den Haag. Burgemeester en wethouders van Den Haag,namens deze: Senior medewerker Vergunningen, M.D. Shamlal  Afdruk aan: 1* DPZ / Wegbeheer Stadsdeel Escamp1* Politie Haaglanden, Team Verkeer (DHG.Infra.ABC@politie.nl)1* DSB/IBDH (VOV@denhaag.nl)1* DSO Mobiliteit  BEZWAARSCHRIFTBent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet. Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB / bezwaar.Postbus 12 600 2500 DJ DEN HAAG Vermeld in uw bezwaarschrift:naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;de datum en handtekening;een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;de argumenten voor bezwaar. Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen. Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.