Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumStaatscourant 2019, 34709VerkeersbesluitenVerkeersregeling 555615 Jan van der Heijdestraat 63

Logo Hilversum

Gemeenteblad III, 2019 nr. 555615

 

(opheffen parkeerplaats gehandicapte)

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum hebben het volgende overwogen.

 

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient een verkeersbesluit te worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Bij hun eerdere besluit is een verkeersregeling voor de Jan van der Heijdestraat vastgesteld in verband met het reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij de woning 63;

 

Wegens verkoop auto van belanghebbende, dient de reservering van bedoelde parkeerplaats te vervallen.

 

De Korpschef van de Regiopolitie Gooi en Vechtstreek is gehoord in overeenstemming met artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen het opheffen van de reservering van een parkeervak als parkeergelegenheid voor een gehandicapte.

 

De Jan van der Heijdestraat is gelegen binnen deze gemeente en bij de gemeente in beheer en onderhoud.

 

Op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) is het college bevoegd ten aanzien van het verkeer op de binnen deze gemeente gelegen wegen, welke niet onder het beheer van het rijk, de provincie of een waterschap vallen, de besluiten te nemen als bedoeld in artikel 12 van het BABW.

 

Op grond van ons besluit van 30 augustus 2005 is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 Awb, van toepassing voor verkeersbesluiten (besluiten op grond van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) met uitzondering van besluiten met betrekking tot gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken.

Burgemeester en wethouders van Hilversum besluiten:

 

de reservering van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op te heffen, door het verwijderen van bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, bij het parkeervak op de rijbaan van de Jan van der Heijdestraat (nabij huisnummer 63).

 

 

Hilversum, 18 juni 2019,

burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen:

teammanager van de afdeling Publiekszaken, team Backoffice

N. van den Bedum

Dit besluit wordt op 20 juni 2019 openbaar gemaakt en gedurende 6 weken in zijn geheel in te zien op de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl) Dit is de enige rechtsgeldige bekendmaking. Een gelijkluidend exemplaar met eventuele bijlagen is gedurende 6 weken in te zien op de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl/verkeersbesluiten). Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), kan degene die door een besluit rechtstreeks in zijn belang is getroffen, binnen 6 weken na heden, daartegen schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Als u dit wel wilt, dient u een verzoek om een voorlopige voorziening (schorsing) aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. (o.v.v. voorlopige voorziening). Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt door de rechtbank griffierecht geheven. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank (030-223 30 10).

 

Vr555615