Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2019, 34572VerkeersbesluitenBesluit tot het tijdelijke plaatsen van borden C1 en C16 ter hoogte van de Paddepoelsterbrug

Logo Groningen

Kenmerk: 7533509

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overleg

Conform artikel 24 BABW hebben wij overleg gevoerd met de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer over maatregel en plaatsing.

Motivering

Door een aanvaring is de Paddepoelsterbrug niet meer in gebruik. Door deze aanvaring is de brug niet meer begaanbaar voor verkeer en fysiek ook niet meer aanwezig. Om te voorkomen dat het verkeer in een verkeersonveilige situatie terecht komt worden er voorlopig C1 en C16 borden geplaatst. Wat betekent dat er totdat duidelijkheid is over de definitieve situatie een gesloten verklaring is in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee en voetgangers.

 

Dit besluit dient het volgende doel uit artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot het plaatsen van het bord C1 en C16 uit Bijlage 1, RVV 1990 aan weerszijden van de Paddepoelsterbrug. Aan de noordzijde op het kruispunt met de Tjardaweg en Paddepoelsterweg en aan de zuidzijde op het kruispunt met de Paddepoelsterweg en Sprikkenburg.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening.

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt.

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,

 

 

E.A. Tollenaar

Teamleider Stadsontwikkeling