Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2019, 34556Verkeersbesluiten



Verkeersbesluit parkeerplaatsen elektrische auto Adrianusplein

Logo Boxtel

( Sint-Michielsgestel)

Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel,

OVERWEGENDE

dat de provincie Noord-Brabant het elektrisch rijden wil bevorderen;

dat de provincie Noord-Brabant hiervoor het project Slim Laden, fase B is gestart;

dat de gemeente Sint-Michielsgestel vanuit duurzaamheidoogpunt dit initiatief steunt en elektrisch vervoer wil stimuleren;

dat de gemeente Sint-Michielsgestel mede door het realiseren van oplaadplaatsen aan de ontwikkeling van elektrisch rijden bijdraagt;

dat deze parkeerplaatsen, uitsluitend als parkeer- en oplaadvoorziening voor elektrische auto’s worden ingericht;

dat overleg met de politie als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft plaatsgevonden;

gelet op artikel 15 van de Wegenverkeerswet moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van het artikel 12 van het BABW (Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) genoemde verkeerstekens, alsmede onderborden of aanduidingen voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

dat op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet de gemeente Sint- Michielsgestel bevoegd is;

BESLUITEN

1.Door plaatsing van een verkeersbord E4 (Parkeergelegenheid) van bijlage I van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en een onderbord ‘opladen elektrische auto’s’ conform bijgaande situatietekening SMG 2019-0055-00 twee parkeerplaatsen op het Adrianusplein te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s;

2.Dit besluit aan de Politie Oost-Brabant, Team Meijerij Boxtel, kenbaar maken.

Sint-Michielsgestel, 12 juni 2019

namens het college van burgemeester en wethouders,

F.H. van Dommelen

teammanager Inrichting, Verkeer en Reiniging

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, Postbus 10000, 5270 GA Sint-Michielsgestel.

Inzage

Het verkeersbesluit met bijbehorende stukken ligt gedurende de bezwarentermijn bij de receptie van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur, op dinsdag tot 19.00 uur en na telefonische afspraak.