Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendStaatscourant 2019, 34540Ruimtelijke plannenTerinzagelegging ontwerpbestemmingsplan’ Wagenweg 9 - 2019’, ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit vaststelling van hogere waarden geluidhinder (gecoördineerde procedure)

Logo Purmerend

Burgemeester en wethouders van Purmerend maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Wagenweg 9 - 2019’ ter inzage ligt. Daarbij is besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld, aangezien de voorziene ontwikkeling geen belangrijke negatieve milieueffecten heeft. Ook liggen het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden geluidhinder en het ontwerpbesluit tot afgifte van een omgevingsvergunning voor een appartementengebouw met 69 appartementen, een inpandige parkeergarage en een horecavoorziening in de plint ter inzage. Dit is in overeenstemming met artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Zakelijke inhoud

Bestemmingsplan

De ontwikkeling past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Overwhere-Zuid 2012’. Daarom is het ontwerpbestemmingsplan ‘Wagenweg 9 - 2019’ (ID-code: NL.IMRO.0439.BPWAGENWEG92019-on01) voorbereid. Het ontwerpbestemmingsplan geeft na vaststelling een planologische regeling voor de realisatie van een appartementengebouw met 69 appartementen, een inpandige parkeergarage en een horecavoorziening in de plint. Het plangebied betreft het perceel Wagenweg 9 in Overwhere-Zuid. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding.

Omgevingsvergunning

Voor de ontwikkeling is op 22 januari 2019 een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, het kappen van een houtopstand en het aanleggen van een inrit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingediend.

Hogere waarden geluidhinder

Uit onderzoek blijkt dat de geluidbelasting op het te realiseren gebouw de voorkeurswaarden ten gevolge van het wegverkeer op de Wagenweg, de Hoornselaan en de Gedempte Wjere zal overschrijden. Omdat bronmaatregelen niet mogelijk of wenselijk zijn, is het college voornemens op grond van artikel 110a Wet geluidhinder hogere waarden geluidhinder vast te stellen.

Gecoördineerde procedure

Burgemeester en wethouders staan positief tegenover deze ontwikkeling en hebben op basis van de ″Beleidsregels coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening gemeente Purmerend 2011″ besloten de voorbereidingen ten behoeve van vaststelling van het bestemmingsplan, de hogere waarden geluidhinder en de verlening van de omgevingsvergunning te coördineren. Dit betekent dat voor de ontwerpbesluiten de procedure ingevolge afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt gevolgd.

Terinzagelegging

De ontwerpbesluiten liggen met ingang van 21 juni t/m 1 augustus 2019 ter inzage tijdens openingstijden in de centrale hal van het stadhuis, Purmersteenweg 42. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reactiemogelijkheid

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren brengen. Het indienen van een zienswijze is, naast het zijn van belanghebbende, een voorwaarde om tegen de uiteindelijke besluiten beroep te kunnen instellen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Purmerend, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend. Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met mevr. C.T. Bernaards van het Ruimtelijk domein, team Ontwikkeling, (0299-452 452). U kunt uw zienswijze ook indienen op www.purmerend.nl/zienswijze-indienen. U moet hiervoor over een DigiD-account beschikken. De tijdig ingediende reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming.