Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2019, 34528VerkeersbesluitenVerkeersmaatregelenMar-athon (wandel en hardloopwedstrijd) op 22 juni 2019 rond Sneek en meer

Logo De Fryske Marren

Kenmerk: EV 20190063/1940166060

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van Stichting Sport als Stimulans te Leeuwarden binnengekomen op 11 april 2019 om ten behoeve van het het organiseren van Mar-athon (wandel en hardloopwedstrijd) op zaterdag 22 juni rond Sneek en meer enkele wegen in het centrum van Goïngarijp, Terkaple en Terherne af te mogen sluiten;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

overwegende dat:

 • een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

 • het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen;

 • deze wegen binnen de bebouwde kom van Goïngarijp, Terkaple en Terherne liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

 • overleg met de politie heeft plaatsgevonden.

besluiten:

 • 1.

  op zaterdag 22 juni 2019 de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten

  • -

   rijbaan en omgeving trailerhelling aan Hearresyl

 • 2.

  Op zaterdag 22 juni:

  • -

   tussen 09.30uur tot en met 13.30 uur en

  • -

   tussen 19.30 uur tot en met 21.30 uur

de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten

 • -

  Swettepoelsterdyk (het gedeelte vanaf de Zwettepoel tot Kleasterwei/Fjildwei);

 • -

  Ballingbuer;

 • -

  Kleasterwei (exclusief gedeelte tussen Fjildwei - Oenemawei);

 • -

  It Hôf;

 • -

  It Set;

 • -

  Rypwei en

 • -

  It String.

  • 1.

   Op zaterdag 22 juni 2019 tussen 20.00 uur en 22.30 uur worden hekken met lint geplaats op de Bourren, Utbourren, Gravinnenwei en Koailân t.b.v. het parcours op de rijbaan. De hekken worden ongeveer 1,5 meter van de stoep rand geplaatst. Het verkeer wordt middels verkeersregelaars geregeld.

  • 2.

   Daar waar de deelnemers van het fietspad op de rijbaan van de Utbourren in Terhorne komen worden hekken op de rijbaan geplaatst.

  • 3.

   Op zaterdag 22 juni tot 23.00 uur door plaatsing van borden overeenkomstig model E1 van bijlage

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het parkeren aan beide zijden te verbieden in Terherne aan:

 • -

  Gravinnewei;

 • -

  Buorren en;

 • -

  Koailân.

Joure, 12 juni 2019

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

Menno Visser,

afdelingshoofd veiligheid, vergunningen en handhaving

 

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener

 • de dagtekening

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.