Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LaarbeekStaatscourant 2019, 34404Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan Boerderijsplitsing Trentstraat 2, Beek en Donk

Logo Laarbeek

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij op 11 juni 2019 het wijzigingsplan Boerderijsplitsing Trentstraat 2, Beek en Donk heeft vastgesteld. Dit wijzigingsplan voorziet in de realisering van een inpandige woning in de boerderij Trentstraat 2.

Het wijzigingsplan Boerderijsplitsing Trentstraat 2, Beek en Donk met de bijbehorende stukken ligt van vrijdag 21 juni 2019 tot en met donderdag 1 augustus 2019 voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het wijzigingsplan is ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven > bestemmingsplannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPWBGTrentstraat2BD-VG01).

Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.

Gedurende voornoemde inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Ook kan een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep/verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingesteld door degene die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest.