Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 34195Vergunningen

Kennisgeving ontwerpvaststellingsbesluit gaswinning Groningen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van maandag 24 juni 2019 tot en met maandag 5 augustus 2019 ligt het ontwerpvaststellingsbesluit voor de operationele strategie voor de gaswinning uit het Groningenveld 2019-2020 ter inzage. Iedereen kan op het ontwerpvaststellingsbesluit reageren door het indienen van een zienswijze.

Waarom dit ontwerpvaststellingsbesluit?

In noordoost-Groningen vinden door gaswinning aardbevingen plaats. Het kabinet heeft op 29 maart 2018 besloten om de gaswinning zo snel als mogelijk, maar uiterlijk in 2030 te beëindigen. De hoogte van de gaswinning wordt tot die tijd jaarlijks bepaald.

Wat gaat er gebeuren?

Door een wijziging van de Mijnbouwwet wordt vanaf 2019 jaarlijks een besluit genomen, waarin de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) de operationele strategie vaststelt. In deze operationele strategie staat onder meer aangegeven wat de hoogte van de winning is en op welke manier het Groningenveld wordt geopereerd. De benodigde hoeveelheid Groningengas wordt beschouwd als de sluitpost van de totale vraag naar gas met een lage verbrandingswaarde (laagcalorisch). Er mag niet meer of minder worden gewonnen dan voor leveringszekerheid benodigd is.

Welke procedure wordt gevolgd?

Op grond van artikel 52d, zevende lid, van de Mijnbouwwet en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht doorloopt de Minister van EZK voor dit besluit de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt het ontwerpbesluit en andere onderliggende stukken van maandag 24 juni 2019 tot en met maandag 5 augustus 2019 digitaal inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Het besluit en de overige stukken worden gelijktijdig ter inzage gelegd. Op papier kunt u deze stukken in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken op de volgende locaties:

 • Gemeente Delfzijl, Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl, (0596) 14 05 96

 • Gemeente Loppersum, Molenweg 12, Loppersum, (0596) 54 82 00

 • Gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, Hoogezand, (0598) 37 37 37

 • Provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, Groningen (050) 316 4911

 • Provincie Drenthe, Westerbrink 1, Assen T (0592) 36 55 55

Informatieavonden

Het Ministerie van EZK organiseert diverse informatieavonden. Medewerkers van het ministerie en de adviseurs geven u graag toelichting op het ontwerpbesluit, de adviezen en de zienswijzeprocedure.

 • Dinsdag 2 juli 2019, 17:00 – 20:00 uur

  Trefcentrum Bedum

  Prof. Mekelstraat 1-5, Bedum

  T (050) 3012 654

 • Woensdag 3 juli 2019, 17:00 – 20:00 uur

  Zalencentrum Vita Nova

  Heerestraat 39, Middelstum

  T (0595) 551 481

 • Maandag 8 juli 2019, 17:00 – 20:00 uur

  Restaurant De Boerderij

  Hoofdweg 28, Slochteren

  T (0598) 421 280

 • Dinsdag 9 juli 2019, 17:00 – 20:00 uur

  Theater & Congrescentrum de Molenberg

  Molenberg 11, Delfzijl

  T (0596) 614 000

 • Donderdag 11 juli 2019, 17:00 – 20:00 uur

  De Nieuwe Kolk

  Weiersstraat 1, Assen

  T (088) 012 8888

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. In een zienswijze laat u weten wat u vindt van het ontwerpbesluit. U kunt hierbij denken aan:

 • Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?

 • Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

 • Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

 • Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van het ontwerpbesluit of de onderliggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

Alleen als u een zienswijze op het ontwerp van een besluit heeft ingediend, kunt u later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt een zienswijze indienen van maandag 24 juni 2019 tot en met maandag 5 augustus 2019. Dat kan op verschillende manieren:

 • Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Gaswinning Groningen’. U kunt niet reageren per e-mail.

 • Per post door een brief te sturen naar

  Bureau Energieprojecten

  Inspraakpunt Gaswinning Groningen

  Postbus 248

  2250 AE Voorschoten

  Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen.

 • Voor het opnemen van mondelinge zienswijzen kunt op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur bellen met Bureau Energieprojecten op 070 379 89 79.

Wat is de verdere procedure?

De ontvangen zienswijzen, reacties en adviezen worden betrokken bij het vaststellen van het definitieve besluit in september 2019.

Het definitieve besluit komt ter inzage te liggen. Dit wordt aangekondigd in onder andere de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. Alleen als u nu een zienswijze indient, kunt u later beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over gaswinning Groningen en alle bijbehorende stukken vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen op 070 379 89 79.