Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 34113Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Hoofdgebouw de Kwekerij in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het bestemmingsplan Hoofdgebouw de Kwekerij in Maarssen op 3 juni 2019 door de gemeenteraad ongewijzigd is vastgesteld en vanaf vrijdag 21 juni 2019 tot en met donderdag 1 augustus 2019 ter inzage ligt.

Inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een perceel gelegen in woonwijk De Kwekerij in Maarssen. In bestemmingsplan De Kwekerij wordt dit perceel aangeduid met ‘hoofdgebouw’ en de bouw van één woning toegestaan. Met bestemmingsplan Hoofdgebouw de Kwekerij kunnen op het perceel twee woningen gebouwd worden.

Inzien

U kunt het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPHfddekwekerijMDP-VG01) met ingang van vrijdag 21 juni 2019 digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum tot en met donderdag 1 augustus 2019 zonder afspraak, tijdens de openingstijden maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur, inzien bij het Omgevingsloket van de Gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunt u met ingang van vrijdag 21 juni 2019 gedurende 6 weken schriftelijk beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Op vrijdag 2 augustus 2019, de dag nadat het beroepstermijn is afgelopen, krijgt het bestemmingsplan rechtskracht en kunnen omgevingsvergunningen worden verleend. Tenzij voor deze datum, naast beroep, ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.