Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoutenStaatscourant 2019, 34026Ruimtelijke plannenBeheersverordening Houten Castellum

Logo Houten

Gemeenteraad van de Gemeente Houten maken bekend dat zij op 28 mei 2019 de beheersverordening Houten Castellum hebben vastgesteld.

Het plan

Het plangebied komt overeen met het gebied van het huidige bestemmingsplan Castellum uit 2008. Dit bestemmingsplan is destijds opgesteld om de ontwikkeling van het winkelcentrum, het station en de omliggende gestapelde en grondgebonden woningen mogelijk te maken. De gronden zijn momenteel grotendeels ingericht ten behoeve van centrumvoorzieningen, woningen en het station ‘Houten Castellum’.

Instrument beheersverordening

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft aan dat in plaats van een bestemmingsplan ook een beheersverordening gemaakt kan worden, wanneer dat plan geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maakt. De beheersverordening bevat dan ook een doorvertaling van de huidige mogelijkheden uit het bestemmingsplan Castellum en verleende omgevingsvergunningen. Daarnaast is het actuele ruimtelijke beleid van de gemeente zoveel mogelijk in de beheersverordening verwerkt.

Ter inzagelegging

De beheersverordening en de bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 20 juni t/m 31 juli 2019 in het gemeentehuis. Voor het inzien, maakt u een afspraak via www.houten.nl/afspraak (kies inzien/informatie documenten) of via (030) 63 92 611.  

De vastgestelde beheersverordening is bovendien te raadplegen op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0321.004CASTELLUM-VAST 

De verordening is eveneens raadpleegbaar via de gemeentelijke webviewer RoView: http://0321.roview.net/ Een handleiding voor deze viewer vind u aan de linkerzijde van de betreffende webpagina.

De verordening wordt tevens in pdf-formaat beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website www.houten.nl/bestemmingsplannen

De bronbestanden zijn beschikbaar via https://digitaleplannen.nl/0321.

Indiening beroepsschrift

Tegen het besluit tot vaststelling van de beheersverordening kan met ingang van donderdag 20 juni 2019 gedurende zes weken schriftelijk beroep ingesteld worden door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbeheersverordening. Belanghebbenden wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest kunnen tevens beroep instellen.

Een beroepsschrift wordt gericht, onder vermelding van ‘beroepschrift beheersverordening Houten Castellum’ aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift kan ook digitaal ingediend worden via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Inwerkingtreding besluit

Het vaststellingsbesluit van de beheersverordening treedt in werking op donderdag 1 augustus 2019 tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben dan kunt via het algemene nummer van de gemeente (030 – 63 92 611) contact opnemen met dhr. M. van Eimeren van de afdeling Ruimtelijke Ordening.