Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2019, 33969OverigVoorontwerp bestemmingsplan De Rotonde

Logo Heerhugowaard

Voor een deel van de gronden gelegen ten noorden van de Krusemanlaan, plaatselijk bekend als Krusemanlaan 3, wordt momenteel een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Het voorontwerpbestemmingsplan is gereed voor inspraak.

Het gebied waar de ontwikkeling is geprojecteerd is gelegen in het noordoosten van de kern van Heerhugowaard en ten noorden van de Krusemanlaan. Het langgerekte perceel wordt aan drie zijden omringd door een watergang. De watergangen vormen daarmee de fysieke afscherming tussen het perceel en de naastgelegen gronden. Het plangebied zelf is op het meest oostelijke deel van het perceel geprojecteerd en grenst aan een begraafplaats met bijbehorend crematorium.

Met de herziening van het bestemmingsplan wordt een actueel juridisch-planologisch kader voor de nieuwbouw voor het project 'De Rotonde' van Esdégé-Reigersdaal opgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met mogelijke toekomstige wensen, door -onder voorwaarden- een wijzigingsbevoegdheid naar wonen voor onderhavige locatie in de planregels op te nemen.

Terinzageligging

In het kader van de inspraakprocedure en overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken wij bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan De Rotonde vanaf donderdag 20 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt in het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.

 

Het voorontwerpplan is tevens digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij zoekterm de naam invult of de volgende code: IDN NL.IMRO.0398.BPDe Rotonde-VO01 invult, wordt u direct naar het plan geleid.

Inspraakmogelijkheden

Gedurende de termijn van terinzageligging is er voor ingezetenen en belanghebbenden de mogelijkheid om hun inspraakreactie schriftelijk en/of mondeling kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders (Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard). Voor het kenbaar maken van uw inspraakreactie wordt u verzocht contact op te nemen met de heer B.J.A. Hamers telefoonnummer 14-072, e-mail b.hamers@heerhugowaard.nl.

 

Heerhugowaard, 18 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,