Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselStaatscourant 2019, 33962Ruimtelijke plannenTervisielegging ontwerp bestemmingsplan ‘Bebouwde gebieden, veegplan 2019’

Logo Beesel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel maken, ingevolge artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 20 juni 2019 in het gemeentehuis van Beesel bij de Klantenbalie gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt het bestemmingsplan ‘Bebouwde gebieden, veegplan 2019’ in ontwerp.

Het bestemmingsplan ‘Bebouwde gebieden, veegplan 2019’ regelt een aantal, na de vaststelling van het bestemmingsplan vergunde, buitenplanse afwijkingen planologisch. Bij de toetsing van plannen aan het bestemmingsplan ‘Bebouwde Gebieden’ is gebleken, dat er een aantal onvolkomenheden en omissies in de regels zaten. Het veegplan herstelt deze omissies.

In het veegplan zijn diverse correcties opgenomen en hierin is actueel beleid meegenomen. Een deel van de gronden die aan de oostzijde van de Rijksweg liggen en ten zuiden van de Bergerhofweg, zijn door middel van dit veegplan opgenomen in het plangebied. Deze gronden krijgen gedeeltelijk een agrarische bestemming en een wijzigingsbevoegdheid bedrijventerrein. Voor deze gronden geldt nu deels een bestemmingsplan uit 1972.

Het veegplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. De verbeelding bevat alleen die locaties waarvoor de bestemming wijzigt.

Het veegplan ligt in het gemeentehuis ter inzage. Het plan is ook te raadplegen via www.beesel.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer: NL.IMRO.0889.BPbebgebveeg2019-ON01.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Beesel, postbus 4750, 5953 ZK Reuver. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw S. Smeets, van het team Ruimtelijke Ordening, telefoonnummer 077 - 4749292.

Beesel, 19 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Beesel

drs. E.H.J. Janssen

gemeentesecretaris

drs. W.G.H.M. Rutten

waarnemend burgemeester