Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WijdemerenStaatscourant 2019, 33476Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ’t Breukeleveensemeentje 7.

Logo Wijdemeren

 

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het

ontwerpbestemmingsplan ’t Breukeleveensemeentje 7 te Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

 

Het plan

Het plan voorziet erin de aanwezige, slechte beschoeiing te vervangen en daarbij deze aan te laten sluiten op de situatie bij de buren. Hiertoe dient de bestemmingsplanlijn tussen Wonen en Natuur te worden gewijzigd.

 

Inzage

Het ontwerpplan en de daarbij behorende stukken liggen ingaande 20 juni 2019

gedurende een termijn van 6 weken voor een ieder ter inzage bij de administratie van het

Fysiek Domein (geopend van 08.30 tot 12.30 uur), Rading 1, Loosdrecht. Het ontwerpplan

(NL.IMRO.1696.BP6100Brkvmt72019-on00) met bijbehorende stukken is tevens in te zien

op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling

een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke

zienswijzen dienen te worden gericht aan de raad van de gemeente Wijdemeren, postbus

190, 1230 AD Loosdrecht. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen tevens mondelinge

zienswijzen worden ingediend. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via de

administratie van het Fysiek Domein telefoonnummer 14 035