Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2019, 33475Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Halderheiweg ongenummerd, tussen 12 en 14’ in Boxtel

Logo Boxtel

Burgemeester en wethouders van Boxtel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van vrijdag 14 juni 2019 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Halderheiweg ongenummerd, tussen 12 en 14’ ter inzage ligt.

 

Inhoud bestemmingsplan

Met het bestemmingsplan ‘Halderheiweg ongenummerd, tussen 12 en 14’ wordt een woning mogelijk gemaakt tussen de woningen Halderheiweg 12 en 14 in. De woning wordt zo gepositioneerd, dat het beboste karakter van de omgeving gewaarborgd blijft.

 

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Halderheiweg ongenummerd, tussen 12 en 14’ is vanaf vrijdag 14 juni 2019 gedurende de wettelijke termijn van zes weken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0757.BP06Halderheiweg-ONT1.

 

De stukken liggen ook in kopie ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, ingang Markt. Het gemeentehuis is geopend op maandag en dinsdag van 8:30 tot 17:00 uur, woensdag en donderdag van 8:30 tot 19:30 uur en op vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur.

 

Zienswijzen

Tot en met donderdag 25 juli 2019 kan iedereen mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad van de gemeente Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel.

 

Voor het eventueel indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van de gemeente Boxtel. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn hiervoor een afspraak te maken.

 

Informatie

Indien u vragen heeft over het ontwerpbestemmingsplan, kunt u contact opnemen met mw. S. Xia van team Ruimtelijke Ontwikkeling, telefonisch te bereiken onder 0411-655779 en per e-mail op S.Xia@MijnGemeenteDichtbij.nl .

.