Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldambtStaatscourant 2019, 33350Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan ‘Kolkenweg 9, Scheemda’

Logo Oldambt

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maakt bekend dat het wijzigingsplan ‘Kolkenweg 9, Scheemda’is vastgesteld.

 

Door middel van het plan van wijziging wordt planologische medewerking verleend aan het wijzigen van een bouwblok van Kolkenweg 9 te Scheemda voor het veranderen van het bouwblok ten behoeve van het bouwen van stalruimte (winterstalling) voor Gallowayrunderen.

 

Het wijzigingsplan ligt vanaf 13 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis van Oldambt. Tevens kan een mondelinge toelichting worden verkregen. Het wijzigingsplan is digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan raadplegen door bij het tabblad ID de plancode in te vullen. De plancode van het plan is: NL.IMRO.1895.01BP0001W07-0401. Ook de planbestanden zijn hier digitaal te raadplegen.

 

Diegenen die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet in de gelegenheid zijn geweest om te reageren op het ontwerpplan is de mogelijkheid om gedurende zes weken vanaf de datum van terinzagelegging beroep tegen het wijzigingsplan in te stellen bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking.

 

Het wijzigingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling. Dan treedt het betreffende plan in ieder geval niet eerder in werking dan nadat een beslissing op dat verzoek is genomen.

 

Winschoten, 14 juni 2019