Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2019, 33343VerkeersbesluitenGEMEENTE ROTTERDAM - VERKEERSBESLUIT

Logo Rotterdam

Havengebied Rotterdam het instellen van diverse verkeersmaatregelen bij het Prinses Amaliaviaduct

Kenmerk : 19/0010455

Corsanummer: AS19/07132

De directeur van cluster Stadsontwikkeling,

overwegende,

 • 1*

  dat ten behoeve van de ontsluiting van de Maasvlakte II een ongelijkvloerse kruising is aangelegd; het Prinses Amaliaviaduct;

 • 2*

  dat dit een aansluiting is op de Amoerweg;

 • 3*

  dat deze aansluiting tevens de ontsluiting vormt van de ten zuiden van de Maasvlakteweg te ontwikkelen distripark Maasvlakte West;

 • 4*

  dat tevens op deze locatie een koppeling van de Prinses Maximaweg met de Maasvlakteweg bevindt;

 • 5*

  dat de aansluiting van de Maasvlakteweg is voorzien van een verkeersregeling installatie;

 • 6*

  dat deze voorts is voorzien van een voorrangsregeling in geval van een defect aan de verkeersregeling installatie;

 • 7*

  dat de aansluiting aan de Prinses Maximaweg een met voorrang geregelde aansluiting is;

 • 8*

  dat hierbij het verkeer, komend van het viaduct, voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Prinses Maximaweg;

 • 9*

  dat de maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekt tot:

  • -

   het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • -

   het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

  • -

   het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • -

   het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • 1*

  dat de weg onder juridisch beheer is van de gemeente Rotterdam;

 • 2*

  dat in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, Stb. 1990, 460,of zoals nadien gewijzigd) wel overleg heeft plaats gevonden met de Politie, eenheid Rotterdam en heeft ingestemd met de verkeersmaatregel;

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016 (gemeenteblad 2016-6556, zoals nadien gewijzigd);

BESLUIT:

Namens het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

Tekening blad 1:

 • 1.

  Het plaatsen van twee borden G03 (autoweg) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

   

 • 2.

  Het plaatsen van één bord D02ro (verplichte rijrichting rechtsaf) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

   

Tekening blad 2:

 

 • 1.

  Het plaatsen van twee borden D02ro (verplichte rijrichting rechtsaf) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

   

  • 2.

   Het plaatsen van twee borden C02 (eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij-of trekdieren of vee) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 met daarbij twee onderborden met daarop de tekst “ga terug”;

    

   • 3.

    Het plaatsen van vier borden G04 (einde autoweg) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

     

    • 4.

     Het plaatsen van twee borden B01 (voorrangsweg) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

      

     • 5.

      Het plaatsen van twee borden C01 (gesloten voor alle verkeer) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

       

      • 6.

       Het plaatsen van twee borden D05r (verplichte rijrichting rechtsaf) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

        

Tekening blad 3:

 

 • 1.

  Het plaatsen van vier borden A04-40 (adviessnelheid 40 km/per uur) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

   

  • 2.

   Het plaatsen van twee borden B03 (voorrangskruispunt) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 •  

  • 3.

   Het plaatsen van drie borden B01 (voorrangsweg) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

    

   • 4.

    Het plaatsen van één bord B04 (voorrangskruispunt) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

     

    • 5.

     Het plaatsen van één bord B05 (voorrangskruispunt) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

      

     • 6.

      Het plaatsen van negen borden G12a (verplicht fiets/bromfietspad) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

       

      • 7.

       Het plaatsen van elf borden B06 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

        

       • 8.

        Het plaatsen van negen borden D02ro (verplichte rijrichting rechtsaf) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

         

        • 9.

         Het plaatsen van twee borden C02 (eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij-of trekdieren of vee) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

          

         • 10.

          Het plaatsen van één bord C01 (gesloten voor alle verkeer) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

           

          • 11.

           Het plaatsen van drie borden G03 (autoweg) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

            

           • 12.

            Het plaatsen van twee borden G04 (einde autoweg) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

             

            • 13.

             Het plaatsen van één bord C09 (gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/per uur en brommobielen, alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

              

Tekening blad 4:

 

 • 1.

  Het plaatsen van twee borden C02 (eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij-of trekdieren of vee) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 met daarbij twee onderborden met daarop de tekst “ga terug”;

   

  • 2.

   Het plaatsen van twee borden G04 (einde autoweg) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 

 • 3.

  Het plaatsen van twee borden C01 (gesloten voor alle verkeer) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

   

  • 4.

   Het plaatsen van twee borden D05r (verplichte rijrichting rechtsaf) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

 

 • 5.

  dit besluit uit te voeren conform bijgevoegde bordenplannen.  

 

De directeur Havenbedrijf, afdeling Publieke Infrastructuur & Bereikbaarheid, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

 

Dit besluit wordt zowel in de Staatcourant als op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd.

 

Rotterdam, 11 juni 2019  

 

Namens het college van Burgemeester en Wethouders

de directeur van het cluster Stadsontwikkeling,

voor deze, het hoofd Mobiliteit,

   

M.A. van Kruiningen

  

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

 

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener

- datum bezwaarschrift

- de gronden van het bezwaar

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

 

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

 

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via internet op Rotterdam.nl/pdc: bezwaar indienen, m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een Eherkenning,die kan worden aangevraagd via digid.nl, resp. eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschriftniet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie ook rechtspraak.nl.

 

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.