Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldambtStaatscourant 2019, 33336Ruimtelijke plannenVoorontwerp wijzigingsplan ‘Nieuw Beerta, Hoofdweg 83’

Logo Oldambt

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maakt bekend dat het voorontwerp wijzigingsplan ‘Nieuw Beerta, Hoofdweg 83’ is vastgesteld.

 

Door middel van het plan van wijziging wordt planologische medewerking verleend aan het vergroten van het bouwblok tot twee hectare voor de bouw van twee (kleine) windmolens en de toekomstige bouw van een jongveestal.

 

Het voorontwerp wijzigingsplan ligt vanaf 13 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis van Oldambt. Tevens kan een mondelinge toelichting worden verkregen.

 

Het voorontwerp wijzigingsplan is ook digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan raadplegen door bij het tabblad ID de plancode in te vullen. De plancode van het plan is: NL.IMRO.1895.01BP0001W08-0201. Ook de planbestanden zijn hier digitaal te raadplegen.

 

Gedurende de termijn van de ter inzage legging, kan een ieder een inspraakreactie kenbaar maken over het voorontwerp wijzigingsplan. De schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten.

 

Ook het indienen van een mondelinge inspraakreactie is mogelijk. Hiervoor kunt u opnemen met het cluster Ruimtelijke Zaken, via het telefoonnummer (0597) 48 20 00

 

Winschoten, 14 juni 2019