Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestlandStaatscourant 2019, 33315VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Naaldwijk Frederik Hendrikstraat éénrichtingsmaatregel doc. nr. 19-0127330

Logo Westland

Burgemeester en wethouders van Westland;

overwegende:

 • dat de Fredrik Hendrikstraat is gelegen binnen de bebouwde kom in de kern Naaldwijk;

 • dat de Fredrik Hendrikstraat ongeveer 180m lang is en in een 30km-zone ligt;

 • dat vanwege het gevoel van verkeersonveiligheid, het beperkt aantal aansluitingen en de beperkte afstanden, er de wens is van bewoners om éénrichtingsverkeer in de Frederik Hendrikstraat in te stellen;

 • dat een uitzondering wordt gemaakt voor fiets- en bromfietsers;

 • dat betreffende weg in 2019 geringe intensiteiten heeft zoals 2200 en 1850, met een gemiddelde snelheid van 35km/u, en nagenoeg geen vrachtverkeer kent;

 • dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer en binnen de grenzen gelegen zijn van de gemeente Westland, waarbij dit besluit  betrekking heeft op de kern  Naaldwijk;

 • dat met onderstaande verkeersmaatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994,

 • wordt beoogd:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de Nationale Politie, regio Den Haag.

gelet op de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994;

besluiten:

 • 1-

  door het plaatsen van verkeersborden conform model C2/C3/C4 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan te wijzen als éénrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee:

  • a.

   Frederik Hendrikstraat, zoals aangegeven in de bijlage;

  • b.

   het aanbrengen van onderbord OB54, zoals aangegeven in de bijlage;

Westland, 14 juni 2019

burgemeester en wethouders van Westland,

namens hen,

teammanager Ruimte,

M.Blokland

Indienen bezwaarschrift

Een belanghebbende die het niet eens is met dit besluit kan een bezwaarschrift schrijven naar het College van burgemeester en wethouders, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Hij moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de argumenten voor het bezwaar;

 • e.

  de handtekening van de indiener;

 • f.

  indien u bezwaar maakt namens een instelling: Een kopie van de statuten en ondertekening van het bezwaarschrift door alle functionarissen die volgens de statuten bevoegd zijn om de instelling in rechte te vertegenwoordigen (vaak zijn ingevolge de statuten de handtekeningen van meerdere bestuursleden noodzakelijk).

Om uw bezwaarschrift zo snel mogelijk af te kunnen handelen, verzoeken wij u ook uw telefoonnummer te vermelden en een kopie van het besluit mee te sturen.

Voorlopige voorziening

Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoon 088-36 120 26. In dat geval moet u griffierecht betalen. U moet wel eerst een bezwaarschrift hebben ingediend.

Digitaal indienen verzoek om voorlopige voorziening

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal bij de rechtbank in te dienen via het Digitaal loket bestuursrecht ( https://loket.rechtspraak.nl/). Voor het digitaal verzenden van het verzoek om voorlopige voorziening dient u te beschikken over DigiD.

Informatie

Voor nadere informatie over de bezwaarschriftenprocedure verwijzen wij u naar de website www.gemeentewestland.nl, daar kunt u de folder "bezwaar maken" downloaden. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Klant Contactcentrum op het telefoonnummer 14 0174.