Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GennepStaatscourant 2019, 33299Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan ‘Tielebeek’

Logo Gennep

 

Het bestemmingsplan Tielebeek voorziet in het planologisch kader om de benodigde werkzaamheden uit te voeren teneinde een goede ecologische toestand te bereiken. Hiertoe ziet het plan op de verruiming van het beekprofiel (inclusief oevers) van de Tielebeek. Daarnaast worden de locaties voor de 'hemelwaterafvoerbuffer' en 'rioolwaterafvoerbuffer' in het plan vastgelegd.

Inzage en zienswijzen

Het ontwerp paraplubestemmingsplan ‘Tielebeek’ met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 20 juni 2019 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage:

• Bij de Poort van Gennep, Ellen Hoffmannplein 1 te Gennep

• Op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer:

NL.IMRO.0907.BP16194-0001

• Op www.gennep.nl/bestemmingsplannen

Gedurende de periode van terinzagelegging (dus tot en met woensdag 31 juli 2019) kan eenieder een zienswijze indienen over het ontwerp bestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan Tielebeek’. Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor kunt u een afspraak maken op telefoonnummer 0485-494141. Het is niet mogelijk om via elektronische weg (e-mail) een zienswijze in te dienen.

 

Gennep, 19 juni 2019

Burgemeester en Wethouders van Gennep