Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2019, 33098Overig

Mededeling inzake de vaststelling van het besluit tot goedkeuring van het voorstel van TenneT voor een bijdrage aan de marktkoppelingskosten van Nord Pool van 2017, Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer ACM/18/033908

  • 1. Op 24 augustus 2018 heeft TenneT TSO B.V. de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) verzocht om goedkeuring van het voorstel voor een bijdrage aan de marktkoppelingskosten van Nord Pool van 2017. Op 28 februari 2019 heeft de ACM een gewijzigde versie van het verzoek ontvangen.

  • 2. Op grond van artikel 76, tweede lid van Verordening 2015/1222 (CACM Verordening) en artikel 5, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998 beslist de ACM over de goedkeuring.

  • 3. Het voorstel en de daarop betrekking hebbende stukken hebben ter inzage gelegen. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid gehad om hun zienswijzen naar voren te brengen. De ACM heeft hierop geen schriftelijke zienswijze ontvangen.

  • 4. De ACM heeft het voorstel goedgekeurd op 23 april 2019. Het besluit treedt in werking op 23 april 2019. Het besluit is te raadplegen op de internetpagina van de ACM (www.acm.nl) nadat de vertrouwelijkheidsprocedure is afgerond. Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking bezwaar instellen bij:

    Autoriteit Consument en Markt

    Postbus 16326

    2500 BH Den Haag