Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DiemenStaatscourant 2019, 33055VerkeersbesluitenVerkeersbesluit weggedeelte Hartveldseweg/Muiderstraatweg vanaf de Burg. Bickerstraat tot rotonde Prins Bernhardlaan

Logo Diemen

Burgemeester en wethouders van Diemen;

Overwegende dat:

 • -

  groot onderhoud op de Hartveldseweg en de Muiderstraatweg vanaf de Ringweg A10 tot aan de Provincialeweg noodzakelijk is;

 • -

  het project bekend is onder de naam “herinrichting Oost-West as;

 • -

  het weggedeelte vanaf de Prins Bernhardlaan tot aan de Provincialeweg inmiddels is heringericht;

 • -

  de verkeersmaatregelen voor bovengenoemd deel zijn vastgelegd in het onherroepelijke verkeersbesluit “herinrichting Muiderstraatweg – Plantage de Sniep” gepubliceerd op 18-5-2017 in de Staatscourant met nr. 2017-28666 en in het onherroepelijke verkeersbesluit “rotonde Muiderstraatweg - Prins Bernhardlaan e.o.” gepubliceerd op 22-11-2018 in de Staatscourant met nr. 2018-66705;

 • -

  dit verkeersbesluit betrekking heeft op het weggedeelte Hartveldseweg- Muiderstraatweg vanaf de Burg. Bickerstraat tot de Prins Bernhardlaan;

 • -

  de Hartveldseweg en Muiderstraatweg gebiedsontsluitingswegen zijn binnen de bebouwde kom en conform de uitvoeringsvoorschriften aangeduid dienen te worden als voorrangsweg;

 • -

  de weginrichting is aangepast conform de aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom (ASVV);

 • -

  de functie van de weg in hoofdzaak gelijk blijft;

 • -

  de rijbaan op het gedeelte vanaf de Burg. Bickerstraat tot aan de Prins Bernhardlaan in hoofdzaak bestaat uit een trambaan met aan de noordzijde een vrijliggende rijbaan voor gemotoriseerd verkeer en aan de zuidzijde een gecombineerde tram-/rijbaan met gemotoriseerd verkeer;

 • -

  de trambaan op het weggedeelte tussen de Burg. Bickerstraat en de Ouddiemerlaan in twee richtingen geschikt is voor een gecombineerd en expliciet gebruik van trams en lijnbussen en als zodanig aangegeven dient te worden;

 • -

  in het wegprofiel aan weerszijden is voorzien in vrijliggende fietspaden welke geschikt zijn voor fietsverkeer in één richting;

 • -

  aan de noordzijde van de rijbaan langsparkeerplaatsen en een laad- en losplaats wordt aangelegd;

 • -

  bovengenoemde laad- en losplaats een reeds bestaande plaats is en qua werkingstijden gelijk blijft aan het huidige besluit;

 • -

  aan de zuidzijde van de rijbaan, in de nabijheid van de Ouddiemerlaan, een aantal langsparkeerplaatsen wordt aangelegd;

 • -

  aan de zuidzijde, ter hoogte van het woningbouwproject “Punt Sniep”, een laad- en losplaats wordt aangelegd;

 • -

  verkeer veilig moet kunnen in- en uitvoegen op en vanaf de trambaan;

 • -

  bij uitval van een verkeersregelinstallatie verkeer zich veilig moet kunnen blijven afwikkelen;

 • -

  vanuit Duurzaam Veilig het gewenst is de bromfietser, binnen de bebouwde kom, zo veel als mogelijk de rijbaan te laten gebruiken;

 • -

  om het fietsgebruik te stimuleren fietsverkeer zoveel als mogelijk voorrang dient te krijgen op gemotoriseerd verkeer;

 • -

  fietsverkeer bij oversteekpunten op gebiedsontsluitingswegen voorrang dient te verlenen aan gemotoriseerde verkeer;

 • -

  de voorrang tussen fietsers onderling om verkeersveiligheidsredenen geregeld dient te worden;

 • -

  voetgangers op kruispunten veilig moeten kunnen oversteken;

 • -

  verkeer op kruisingen met een verkeersregelinstallatie moet kunnen voorsorteren;

 • -

  verkeer op alle kruisingen beschermd dient te worden tegen de mogelijkheid tot spookrijden;

 • -

  trams en bussen moeten kunnen halteren op de daarvoor aangewezen en ingerichte halteplaatsen;

 • -

  de verkeersmaatregelen c.q. - besluiten ten aanzien van parkeerregulering en gehandicaptenparkeerplaatsen buiten beschouwing en in stand dienen te blijven;

 • -

  genoemde verkeersmaatregelen, conform artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, ingesteld worden voor het verzekeren van de veiligheid op de weg en voor het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • -

  foutief geparkeerde voertuigen weggesleept dienen te worden;

 • -

  met de politie, conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gevoerd;

 • -

  dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten zijn gelegen binnen de bebouwde kom van en in beheer zijn bij de gemeente Diemen;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 12 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de bevoegdhedenregeling van de gemeente Diemen d.d. 1 augustus 2017, waarin het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd;

B E S L U I T E N :

 • a.)

  het intrekken van de bestaande verkeersbesluiten met betrekking tot de weginrichting op het weggedeelte Hartveldseweg / Muiderstraatweg vanaf de Burg. Bickerstraat tot de rotonde Muiderstraatweg / Prins Bernhardlaan;

 • b.)

  het intrekken van het verkeersbesluit “instellen laad- en losplaats Muiderstraatweg” conform het besluit met nr. 10-22-09 van 1-6-2010 en publicatiedatum 10-6-2010;

 • c.)

  de Hartveldseweg en Muiderstraatweg aan te wijzen als voorrangsweg en als zodanig in te stellen door de plaatsing van borden B1 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • d.)

  aan de oostzijde van het kruispunt Burg. Bickerstraat / Hartveldseweg de voorrang op het oversteekpunt van de fietsers te regelen, ten gunste van het kruisende verkeer op de Hartveldseweg, door het plaatsen van borden B6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en bijbehorende haaientanden;

 • e.)

  het gedeelte van de trambaan welke expliciet is voor tram- en of busverkeer als zodanig aan te geven door het aanbrengen van de tekst “lijnbus” op het wegdek;

 • f.)

  het instellen van een laad- en losplaats aan de noordzijde van de Muiderstraatweg ter hoogte van huisnummer 19 door het plaatsen van borden E7 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en bijbehorende onderborden met de tekst “ma t/m vrij 8 – 12 h” en onderborden model 0501;

 • g.)

  het instellen van een laad- en losplaats aan de zuidzijde van de Muiderstraatweg ter hoogte van het woningbouwproject “Punt Sniep” door het plaatsen van borden E7 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en onderborden model 0501;

 • h.)

  voor de in lid f. en g. genoemde verkeersmaatregelen de wegsleepverordening Diemen van toepassing te verklaren;

 • i.)

  tram-/bushaltes in te stellen op de Hartveldseweg, op het gedeelte tussen de Burg. Bickerstraat en de Ouddiemerlaan door de plaatsing van borden L3 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en bijbehorende zwart-witte blokmarkering;

 • j.)

  de fietspaden langs de Hartveldseweg en Muiderstraatweg als zodanig aan te wijzen en in te stellen door de plaatsing van borden G11 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • k.)

  de voorrang onderling voor fietsers te regelen door het aanbrengen van haaientanden;

 • l.)

  alle bovengenoemde verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangeduid op de gewaarmerkte tekeningen met nummers 222-022-018, 222-022-019 en 222-022-020;

 • m.)

  alle nog niet in het besluit genoemde markeringen zoals kantstrepen, dubbele asstrepen, doorgetrokken strepen, onderbroken strepen, verdrijvingsvlakken, haaientanden, blokmarkeringen, stopstrepen, dwangpijlen etc. ter regeling van het verkeer conform de bestekstekeningen en de bij dit besluit gewaarmerkte tekeningen met nummers 222-022-018, 222-022-019 en 222-022-020.

Bevoegd namens “burgemeester en wethouders van Diemen” op grond van de

Bevoegdhedenregeling gemeente Diemen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Diemen,

Namens dezen,

M.R.A. (Martin) Cornelissen,

Afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

Dit besluit is op 13 juni 2019 openbaar gemaakt en in zijn geheel in te zien op de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is de enige rechtsgeldige bekendmaking. Een gelijkluidend exemplaar met eventuele bijlagen is gedurende 6 weken in te zien bij de receptie in het gemeentehuis.

Met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, kunnen belanghebbenden hiertegen bezwaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Wanneer het besluit tot één of meer belanghebbenden is gericht, dan gaat de zes-wekentermijn in op de dag na bekendmaking (= verzending) van het besluit aan die belanghebbende(n). Het bezwaar kan naar keuze schriftelijk of elektronisch worden ingediend. Wanneer schriftelijk bezwaar wordt gemaakt, dan dient het bezwaarschrift gestuurd te worden naar postadres: Postbus 191, 1110 AD Diemen. Verder dient het te zijn ondertekend en tenminste te bevatten:

 • -

  de dagtekening,

 • -

  naam en adres van de indiener,

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en

 • -

  de gronden van het bezwaar.

Zo mogelijk wordt een afschrift van het bestreden besluit meegezonden.

Bij elektronische indiening van het bezwaar is gebruikmaking van het via de gemeentelijke website (www.diemen.nl) beschikbaar gestelde elektronische formulier verplicht, evenals identificatie van de indiener met DigiD.

De belanghebbende die bezwaar maakt en meent een spoedeisend belang te hebben, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam verzoeken de werking van het besluit te schorsen door het treffen van een voorlopige voorziening. Een verzoek om voorlopige voorziening dient gericht te worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.