Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2019, 33045Overig

Bekendmaking wijziging geluidproductieplafonds Oldenzaal, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 13 juni 2019, kenmerk IenW/BSK-2019/128981, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van ProRail heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 7 referentiepunten, gelegen langs het traject hoofdspoorweg Hengelo – Bad Bentheim ter hoogte van Oldenzaal. Het besluit bevat geen wijzigingen ten aanzien van het ontwerpbesluit.

Aanleiding en beknopte samenvatting besluit

In het nalevingsverslag geluidproductieplafonds spoorwegen 2015 heeft ProRail een overschrijding van de geluidproductieplafonds gerapporteerd voor de hoofdspoorweg nabij Oldenzaal. Deze overschrijding is veroorzaakt doordat de snelheden in de huidige dienstregeling lokaal hoger zijn dan de snelheden die ten grondslag liggen aan de huidige geluidproductieplafonds. Om deze overschrijding op te heffen, heeft ProRail verzocht de geluidproductieplafonds te wijzigen.

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat maatregelen om de gevolgen van de aangevraagde wijziging van de geluidproductieplafonds voor de geluidsbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige objecten te beperken niet doelmatig zijn.

Terinzagelegging

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden), gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai: 0348 – 487 450.

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden. Het besluit zal, inclusief bijlagen, de zienswijzenota, de aanvraag en het akoestisch onderzoek, worden gepubliceerd op de website van het Bureau Sanering Verkeerslawaai: www.bureausaneringverkeerslawaai.nl/rijksinfrastructuur/bekendmakingen.

Beroep

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt, een opgave van redenen waarom men zich niet met het besluit kan verenigen en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt. Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet-voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over het besluit kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer of via www.bureausaneringverkeerslawaai.nl/rijksinfrastructuur.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is te vinden op www.geluidspoor.nl.